Inne


ZGKiM - obwieszczenie o przesunięciu terminu składania ankiet

09‑07‑2019 09:38:29

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

obwieszcza:

W związku z wpłynięciem prośby jednego z potencjalnych uczestników etapu uzyskiwania opinii przedstawicieli sektora prywatnego nt. realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Przedsięwzięcia  pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” o przedłużenie terminu składania ankiet - zmianie ulega termin składania wypełnionej ankiety stanowiącej załącznik do Memorandum informacyjnego dla podmiotów zainteresowanych wzięciem udziału w testowaniu rynku.

Wypełnione ankiety w formie elektronicznej należy przesyłać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r. (piątek) pocztą elektroniczną na adres: wrzechonek@zgkimkuznia.pl .

 

Pierwotne ogłoszenie: https://zgkim.kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/21113909

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wyłożeniu list wyborców

05‑07‑2019

OBWIESZCZENIE

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) udostępnia się do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach w okręgu wyborczym nr 36, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 16 w dniach od 08.07-12.07.2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

04‑07‑2019 13:32:51

o zakończeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Kopalni Piasku „KOTLARNIA” S.A. z siedzibą w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, 47-246 Kotlarnia, NIP 7490007236, REGON 530943100, KRS 0000021490, z dniem 31 lipca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego – piasku i żwiru ze złoża Turze 1” w granicach gmin Kuźnia Raciborska i Nędza, o łącznej powierzchni wynoszącej 81,97 ha.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

04‑07‑2019 11:20:24

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się, że na wniosek Jerzego Nowaka Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Usługi Projektowe Gliwice, działającego z pełnomocnictwa Tauron Dystrybucja S.A., w dniu 02 lipca 2019 r.wydana została decyzja nr IB.6733.6.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN typu 3 x XRUAHAKXs 1 x 120/25 mm² na odcinku pomiędzy słupem 19692 do stacji A528 na działkach nr 231/1, 230/1, 229/1(działki Lasów Państwowych) i 95 (droga wojewódzka nr 919) obręb Rudy oraz 234/2, 233 i 232/1(działki Lasów Państwowych) obręb Ruda Kozielska. 

 

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Sylwia Brzezicka - Tesarczyk

Zastępca Burmistrza

Miasta Kuźnia Raciborska

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Gazyfikacja Gminy Kuźnia Raciborska”

04‑07‑2019 10:09:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Turzu w rejonie ul. Raciborskiej

25‑06‑2019 14:47:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Browarnej w Kuźni Raciborskiej

25‑06‑2019 14:45:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

25‑06‑2019 14:40:28

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  2081) zwanej dalej „u.o.o.ś.”

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

 podaje do publicznej wiadomości informację

 o  przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa stawów rybnych hodowlanych w miejscowości Siedliska, gm. Kuźnia Raciborska” planowanego do realizacji na terenie działek: 440, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571,572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 w obrębie 0007 Siedliska w gminie Kuźnia Raciborska.

 

Burmistrz Miasta  Kuźnia Raciborska zawiadamia jednocześnie wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia tj. od dnia 26 czerwca 2019 r. do dnia 26 lipca 2019 r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, pok. 16, w godzinach pracy Urzędu tj.: w czwartki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 8.00-14.00, w pozostałe dni w godz. 8.00-15.30 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (32) 419-14-17 wew. 107).

 

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz elektronicznie na adres poczta@kuzniaraciborska.pl

 

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy-każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

25‑06‑2019 14:36:33

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  2081) zwanej dalej „u.o.o.ś.”

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

 podaje do publicznej wiadomości informację

 o  przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia    pn. „Poszerzenie granic eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Turze 1” w granicach gmin Kuźnia Raciborska i Nędza, o łącznej powierzchni wynoszącej 81,97 ha w tym, w Gminie Kuźnia Raciborska 56,10 ha oraz w Gminie Nędza 25,87 ha.

 

Burmistrz Miasta  Kuźnia Raciborska zawiadamia jednocześnie wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia tj. od dnia 26 czerwca 2019 r. do dnia 26 lipca 2019 r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, pok. 16, w godzinach pracy Urzędu tj.: w czwartki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 8.00-14.00, w pozostałe dni w godz. 8.00-15.30 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (32) 419-14-17 wew. 107).

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz elektronicznie na adres poczta@kuzniaraciborska.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy-każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Pliki do pobrania
19‑06‑2019 15:29:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 57 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Henryk Jończyk
email: mateusz.jonczyk@umkuznia.pl tel.:32 419 14 17 wew. 106
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
09‑07‑2019 09:44:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive