Ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty


Podpisany zbiór danych przestrzennych APP.

Poniżej znajduje się podpisany plik GML zawierający zbiór danych przestrzennych APP (aktów planowania przestrzennego) dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych po 31.10.2020 r. czyli po wejściu w życie rozporządzenia.

PODPISANY ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH APP NA DZIEŃ 17.11.2022R.

Zgodnie z art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503):

1. Organy właściwe do sporządzania projektów aktów, o których mowa w ust. 2, tworzą oraz prowadzą, w tym aktualizują i udostępniają, zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214), zwane dalej „zbiorami”.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

§ 6. 1. Dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego, w postaci dokumentu elektronicznego GML, podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.2. Zbiór danych przestrzennych, w postaci dokumentu elektronicznego GML, po jego każdej aktualizacji, jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 7 Zbiór danych przestrzennych tworzy się w sposób umożliwiający udostępnianie danych przestrzennych oddzielnie dla każdego aktu planowania przestrzennego co najmniej: 1) w postaci dokumentu elektronicznego GML zgodnego ze schematem aplikacyjnym GML struktury zbioru danych przestrzennych oraz 2) dla obiektów obejmujących cyfrową reprezentację części graficznej aktu planowania przestrzennego z nadaną georeferencją w postaci plików GeoTIFF.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 782) zbiór aktów planowania przestrzennego (APP) dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w tym uchwalonych przed 31.10.2020r. zostały opublikowane wraz z danymi przestrzennymi w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej Gison (portal mapowy): pod tym linkiem.

Art. 17 W terminie 2 lat od dnia wejścia w życie art. 5 niniejszej ustawy organy, o których mowa w art. 67a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, tworzą zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2020 r. poz. 177 i 284) wraz z danymi przestrzennymi dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5, obowiązujących w dniu wejścia w życie art. 5 niniejszej ustawy, w zakresie określonym w art. 67a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 5.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

12‑03‑2024 09:09:42

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska – Etap III wraz  z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 17 pkt 9 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977, ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy  z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r. poz. 1688),  na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094, ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr XXV/204/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 października 2020r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska, zmienioną uchwałami: Nr XXVI/211/2020 z dnia 26 listopada 2020r., Nr XLVII/377/2022 z dnia 31 marca 2022r., Nr L/396/2022 z dnia 23 czerwca 2022r., zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska – Etap III, wraz z uzasadnieniem i  prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 20 marca 2024r. do 19 kwietnia 2024r.,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska, pokój nr 21, w godzinach pracy urzędu.

Projekt ww. planu wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, (link: https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/30962785).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi, w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2024r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, sala USC o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 maja 2024r. jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy. 

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, dodatkowo Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, 47 – 420  Kuźnia Raciborska , ul. Słowackiego 4.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem: https://kuznia-raciborska.finn.pl/rodo.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

27‑02‑2024 13:00:21

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w mieście Kuźnia Raciborska i sołectwie Siedliska;.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2023.977, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2023.1094, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej uchwały Nr LXXII/555/2024 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 1 lutego 2024 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w mieście Kuźnia Raciborska i sołectwie Siedliska, zwanego dalej planem.

Granice obszaru objętego projektem ww. planu, określa załącznik graficzny stanowiący integralną część ww. uchwały.

Ww. uchwała jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, dla której dane przestrzenne dostępne są pod adresem:

https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/30963027 (uchwała Nr LXXII/555/2024 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 1 lutego 2024 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w mieście Kuźnia Raciborska i sołectwie Siedliska).

Zainteresowani mogą składać wnioski do  ww. miejscowych planów, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od daty ogłoszenia w prasie, tj. do dnia 19 marca 2024 roku.

Wnioski należy składać:

 1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska;
 2. ustnie do protokołu, w pokoju nr 21, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, w godzinach pracy urzędu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczta@kuzniaraciborska.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt planu – Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2023.977, ze zm.).

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowych planów, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planów, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://kuznia-raciborska.finn.pl/rodo.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

27‑02‑2024 09:46:29

Z DNIA 27 lutego 2024 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze wraz  z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy  z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.) oraz zgodnie z  Uchwałą Nr L/398/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  z dnia 23 czerwca 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze, zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,

 

w dniach od 06 marca 2024r. do 04 kwietnia 2024r.,

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska, pokój nr 21, w godzinach pracy urzędu.

Projekt ww. planu wraz z uzasadnieniem i  prognozą oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej (link: https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/30962785).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi, w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 26 marca 2024r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, sala USC o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2024r. jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl .

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy. 

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, dodatkowo Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, 47 – 420  Kuźnia Raciborska , ul. Słowackiego 4.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://kuznia-raciborska.finn.pl/rodo .

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

12‑12‑2023 13:24:30

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

Z DNIA 12.12.2023 ROKU.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2023.1094, ze zm.),

BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej, na sesji w dniu 26 października 2023 r., uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska  – uchwała Nr LXVII/517/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 października 2023 r. (opublikowana w Dz.Urz.Woj.Slask.2023.7902, z dnia 31 października 2023 r.);
 1. do uchwalonego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ogłoszenia – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska, w wersji cyfrowej zostało dołączone:
 1. pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa,

(sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz.U.2023.1094, ze zm.),

 1. pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków  realizacji  postanowień  dokumentu 

(sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz.U.2023.1094, ze zm.).

Z treścią uchwalonego przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska, pokój nr 21 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, (link: https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/19018489).

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, 47 – 420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://kuznia-raciborska.finn.pl/rodo.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

21‑08‑2023 14:35:38

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

Z DNIA 17.08.2023 ROKU.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2023.1094, ze zm.),

BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA, podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej, na sesji w dniu 22 czerwca 2023 r., uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  Miasta Kuźnia Raciborska – Etap I – uchwała Nr LXIII/491/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 czerwca 2023 r. (opublikowana w Dz. Urz. Woj. Ślask.2023.5256, z dnia 30 czerwca 2023 r.);
 2. do uchwalonego dokumentu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ogłoszenia – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska – Etap I, zostały załączone, przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska:
 1. pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa,

     (sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz.U.2023.1094, ze zm.),

 1. pisemne podsumowanie, zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków  realizacji  postanowień  dokumentu 

     (sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – t.j. Dz.U.2023.1094, ze zm.).

Z treścią uchwalonego przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska – Etap I, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego obwieszczenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, 47 – 420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18946400

 

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

06‑06‑2023 08:37:01

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

Z DNIA 6 czerwca 2023 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 9  oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.) oraz uchwały Nr L/397/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 czerwca 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska, zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska (zwanego dalej projektem planu) wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 14 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r.,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska, pokój nr 21, w godzinach pracy urzędu.

Projekt ww. planu wraz z uzasadnieniem i  prognozą oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, (link: https://kuznia-raciborska.finn.pl/ ).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi, w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, sala Urzędu Stanu Cywilnego, o godz. 16:00.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2023 r. jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy. 

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, dodatkowo Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, 47 – 420 Kuźnia Raciborska , ul. Słowackiego 4.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://kuznia-raciborska.finn.pl/rodo.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

20‑03‑2023 10:23:11

Zgodnie z art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.),

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Budziska-Kuźnia Raciborska" zlokalizowanej na działkach nr: 946/1 a.m.4 obręb Kuźnia Raciborska przy ul. Staszica, nr 531/2, 531/1 a.m.1 obręb Budziska przy ul. Głównej

Informuje się, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. w dniach 20.03.2023r. do 27.03.2023r. strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają  możliwość zapoznania się z dowodami i materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, w pokoju nr 15 tel. 32 4191454 w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

20‑03‑2023 10:18:36

Zgodnie z art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.),

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych i innych odpadów ulegających biodegradacji" zlokalizowanej na działkach nr: 129/7, 134/4, 138/15, 129/9 a.m.1 obręb Kuźnia Raciborska.

Informuje się, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. w dniach 20.03.2023r. do 27.03.2023r. strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają  możliwość zapoznania się z dowodami i materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, w pokoju nr 15 tel. 32 4191454 w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA Z DNIA 10.03.2023 ROKU

13‑03‑2023 10:54:56
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska – Etap I wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Beata Chorzelewska
email: beata.chorzelewska@umkuznia.pl tel.:32 419 14 17 wew. 113 fax: beata.grabowska
, w dniu:  22‑11‑2022 08:47:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Waloszek
email: administrator@umkuznia.pl tel.:32 419-14-17, 32 419-13-51
, w dniu:  22‑11‑2022 08:47:56
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2024 09:14:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie