Ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty


Podpisany zbiór danych przestrzennych APP.

Poniżej znajduje się podpisany plik GML zawierający zbiór danych przestrzennych APP (aktów planowania przestrzennego) dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych po 31.10.2020 r. czyli po wejściu w życie rozporządzenia.

PODPISANY ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH APP NA DZIEŃ 17.11.2022R.

Zgodnie z art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503):

1. Organy właściwe do sporządzania projektów aktów, o których mowa w ust. 2, tworzą oraz prowadzą, w tym aktualizują i udostępniają, zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214), zwane dalej „zbiorami”.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

§ 6. 1. Dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego, w postaci dokumentu elektronicznego GML, podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.2. Zbiór danych przestrzennych, w postaci dokumentu elektronicznego GML, po jego każdej aktualizacji, jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 7 Zbiór danych przestrzennych tworzy się w sposób umożliwiający udostępnianie danych przestrzennych oddzielnie dla każdego aktu planowania przestrzennego co najmniej: 1) w postaci dokumentu elektronicznego GML zgodnego ze schematem aplikacyjnym GML struktury zbioru danych przestrzennych oraz 2) dla obiektów obejmujących cyfrową reprezentację części graficznej aktu planowania przestrzennego z nadaną georeferencją w postaci plików GeoTIFF.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 782) zbiór aktów planowania przestrzennego (APP) dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w tym uchwalonych przed 31.10.2020r. zostały opublikowane wraz z danymi przestrzennymi w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej Gison (portal mapowy): pod tym linkiem.

Art. 17 W terminie 2 lat od dnia wejścia w życie art. 5 niniejszej ustawy organy, o których mowa w art. 67a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, tworzą zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2020 r. poz. 177 i 284) wraz z danymi przestrzennymi dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5, obowiązujących w dniu wejścia w życie art. 5 niniejszej ustawy, w zakresie określonym w art. 67a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 5.

Obwieszczenie

20‑03‑2023 10:23:11

Zgodnie z art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.),

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Budziska-Kuźnia Raciborska" zlokalizowanej na działkach nr: 946/1 a.m.4 obręb Kuźnia Raciborska przy ul. Staszica, nr 531/2, 531/1 a.m.1 obręb Budziska przy ul. Głównej

Informuje się, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. w dniach 20.03.2023r. do 27.03.2023r. strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają  możliwość zapoznania się z dowodami i materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, w pokoju nr 15 tel. 32 4191454 w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

20‑03‑2023 10:18:36

Zgodnie z art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.),

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych i innych odpadów ulegających biodegradacji" zlokalizowanej na działkach nr: 129/7, 134/4, 138/15, 129/9 a.m.1 obręb Kuźnia Raciborska.

Informuje się, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. w dniach 20.03.2023r. do 27.03.2023r. strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają  możliwość zapoznania się z dowodami i materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, w pokoju nr 15 tel. 32 4191454 w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA Z DNIA 10.03.2023 ROKU

13‑03‑2023 10:54:56
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska – Etap I wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  22‑11‑2022 08:47:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Waloszek
email: administrator@umkuznia.pl tel.:32 419-14-17, 32 419-13-51
, w dniu:  22‑11‑2022 08:47:56
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2023 10:25:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie