zarządzenia zewnętrzne


Zarządzenie nr B.0050.176.2019

20‑05‑2019

Zarządzenie nr B.0050.176.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 20 maja 2019 roku

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z zarządzeniami Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska: nr B.0050.171.2019 z 10.05.2019 roku w sprawie akceptacji zmian w planie finansowym MOPS w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok, nr B.0050.173.2019 z 17.05.2019 roku w sprawie akceptacji zmian w planie finansowym MOPS w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok i nr B.0050.174.2019 z 20.05.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2019 rok przyjętym zarządzeniem nr B.0050.18.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 18.01.2019 roku (z późniejszymi zmianami) dokonać następujących zmian:

I. Zwiększenie dotacji na finansowanie zadań zleconych:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Dochody w zł

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

21 500,00

 

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

21 500,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

21 500,00

2.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

75 971,51

 

 

01095

 

Pozostała działalność

 

75 971,51

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

75 971,51

3.

855

 

 

Rodzina

 

369,00

 

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

 

369,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

369,00

 

 

II. Zwiększenie wydatków na zadania zlecone:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

 

 

Wydatki w złotych

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

21 500,00

 

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

 

21 500,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

21 500,00

2.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

 

75 971,51

 

 

01095

 

Pozostała działalność

 

75 971,51

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

290,00

4300

Zakup usług pozostałych

 

241,80

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

157,84

4430

Różne opłaty i składki

 

74 481,87

 

3.

855

 

 

Rodzina

 

 

 

369,00

 

 

 

 

85503

 

Karta Dużej Rodziny

 

369,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

369,00

 

 

III. Zmiany wydatków na zadania zlecone:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 378,77

2 378,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

2 378,77

2 378,77

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 087,48

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

108,74

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

 

1 182,55

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 277,81

 

 

 

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

440,96

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

660,00

 

2.

855

 

 

Rodzina

577,00

577,00

 

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

500,00

500,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

500,00

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

77,00

77,00

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

77,00

 

 

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

77,00

 

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 

77,00

 

 

 

 

a) Świadczenia rodzinne

 

77,00

 

 

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2019 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.0050.157.2019

26‑04‑2019

Zarządzenie nr B.0050.157.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nr B.0050.150.2019 z dnia 26.04.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2019 rok przyjętym zarządzeniem nr B.0050.18.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 18.01.2019 roku (z późniejszymi zmianami) dokonać następujących zmian:

I. Zwiększenie dotacji na finansowanie zadań zleconych:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Dochody w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

300,00

 

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

300,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

300,00

 

 

II. Zwiększenie wydatków na zadania zlecone:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

Wydatki w złotych

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

300,00

 

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

300,00

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

300,00

 

 

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2019 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.0050.247.2019

16‑07‑2019

Zarządzenie nr B. 0050.247.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 2018 r. poz.994 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska (Dz.Urz.Woj.Śl.2012 r., poz.2970),
z Zarządzeniem nr B.0050.300.2012 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16.11.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nr B.0050.392.2018 z dnia 11.12.2018 r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

zarządzam:

§ 1

1. Sprzedać na rzecz dotychczasowego najemcy tj. Izabeli Stuczyńskiej, lokal mieszkalny nr 7b/2 w budynku przy ul. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej, położony na parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 36,08m2 wraz z przynależną piwnicą o pow.7,97m2 oraz z ułamkową częścią gruntu dz. nr 265/41 k.m.2 o pow. 0,0575 ha zapisanej w KW GL1R/00038136/4, na której znajduje się budynek. Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 510/10000.
2. Określić cenę lokalu mieszkalnego, po zastosowaniu bonifikaty od wartości z operatu szacunkowego, na kwotę 4.575,-zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.0050.246.2019

16‑07‑2019

Zarządzenie nr B. 0050.246.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 2019 r. poz.506) w związku z Uchwałą Nr XVIII/221/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska (Dz.Urz.Woj.Śl.2012 r., poz.2970),

z Zarządzeniem nr B.0050.300.2012 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16.11.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nr B.0050.142.2019 z dnia 19.04.2019 r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 

zarządzam:

§ 1

1. Sprzedać na rzecz dotychczasowych najemców tj. Katarzynie i Andrzejowi małż. Kukiełka, lokal mieszkalny nr 11b/13 w budynku przy ul. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej, położony na IV piętrze, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 53,58m2 wraz z przynależną piwnicą o pow.3,49m2 oraz z ułamkową częścią gruntu dz. nr 266/140 k.m.2 o pow. 0,0665ha zapisanej w KW GL1R/00039515/2, na której znajduje się budynek. Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 364/10000.

2. Określić cenę lokalu mieszkalnego, po zastosowaniu bonifikaty od wartości z operatu szacunkowego, na kwotę 7.372,60zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr B.0050.242.2019

09‑07‑2019

Zarządzenie Nr B.0050.242.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 09.07.2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu do użyczenia lokalu stanowiącego własność gminy Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art.25 ust. 1 i 2 i art.  35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.),

zarządzam:

 

§1

Podać do publicznej wiadomości wykaz do oddania w użyczenie na okres od 01.08.2019r. do 30.06.2020 r. lokalu stanowiącego własność Gminy Kuźnia Raciborska.

 

 

Lp

Obręb

Nr

Działki

KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób gospodarowania

 

1.

 

 

 

 

 

 

Kuźnia Raciborska

k.m. 5

 

 

 

 

Dz. nr 1080/4

KW GL1R/00033621/6

 

 

 

Lokal nr 5 położony w budynku przy ul. Jagodowej 15 o pow. 30,60 m² oraz węzeł sanitarny o pow. 20,90 m²

 

 

Prowadzenie magazynu Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019.

 

 

§ 2

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni począwszy od dnia 09.07.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.0050.241.2019

09‑07‑2019

Zarządzenie nr B.0050.241.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 9 lipca 2019 r.


w sprawie wykazu nieruchomości do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.) w związku z Uchwałą nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śl. poz.2969)

zarządzam:

 

§ 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz do zbycia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej w Kuźni Raciborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 151/70 k.m. 11 o pow. 0,5222ha, użytek PsV, KW GL1R/00028018/8 za cenę 378.000,-zł (brutto).

Działka ta położona jest na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową oznaczonych symbolem 1U.

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

 

§ 2

Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom wymienionym w art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od 9.07.2019 r. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana w prasie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.0050.240.2019

09‑07‑2019

Zarządzenie nr B.0050.240.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 9 lipca 2019 r.


w sprawie wykazu nieruchomości do zbycia

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.) w związku z Uchwałą nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śl. poz.2969)

zarządzam:

 

§ 1

Podać do publicznej wiadomości wykaz do zbycia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej w Kuźni Raciborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 409/1 k.m. 3 o pow. 2,2372ha, użytek Bp, KW GL1R/00034725/2 za cenę 545.000,-zł (brutto).

Działka ta położona jest na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty handlu hurtowego oznaczonych symbolem 4U.

Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

 

§ 2

Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobom wymienionym w art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od daty wywieszenia wykazu tj. od 9.07.2019 r. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana w prasie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.0050.237.2019

08‑07‑2019

Zarządzenie NR B.0050.237.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 08.07.2019r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), § 5 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego poz. 2969)

zarządzam:

§1

Wyznaczyć do dzierżawy na cele rolne – ogródek przydomowy na okres 3 lat następującą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kuźnia Raciborska.

 

Nr

działki

Pow.

[ha]

Nr Kw

Położenie

Opis

działki

Wysokość rocznego

czynszu

Część dz. nr

379/1

0,0330

GL1R/00035735/2

Rudy

k.m.4

Wp

33,00 zł + VAT

 

§ 2

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 08.07.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.0050.236.2019

08‑07‑2019

Zarządzenie NR B.0050. 236 . 2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 08.07.2019r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), § 5 ust. 2 Uchwały Nr XVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi Gminy Kuźnia Raciborska (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego poz. 2969)

zarządzam:

§1

Wyznaczyć do dzierżawy na cele rolne – ogródek przydomowy na okres 3 lat następującą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kuźnia Raciborska.

 

Nr

działki

Pow.

[ha]

Nr Kw

Położenie

Opis

działki

Wysokość rocznego

czynszu

 

Część dz. nr

553/2

 

0,0325

 

GL1R/00032215/0

 

Kuźnia Raciborska

k.m.3

 

R-VI

 

32,50 zł + VAT

 

 

§ 2

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni począwszy od dnia 08.07.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kuźnia Raciborska.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr B.0050.232.2019

05‑07‑2019 10:39:49

Zarządzenie Nr B.0050.232 .2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 06.06.2019r.

 

w sprawie wynajmu lokalu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 13 ust.1, art.25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) oraz zarządzenia nr B.0050.199.2019 z dnia 06.06.2019r. w sprawie wykazu do wynajmu lokalu

zarządzam:

§1

Wynająć lokal własności Gminy Miasta Kuźnia Raciborska:

  • stanowiący halę sportową wraz z pomieszczeniami pomocniczymi o powierzchni ogólnej 1352,70 m2

  • zlokalizowany w budynku położonym na działce nr 921 k.m. 6 w Rudach zapisanej w KW GL1R/00041840/6, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska,

  • na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej,

  • z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu sportu, kultury, rekreacji,

  • na okres 3 lat.

Wysokość miesięcznego czynszu najmu ustala się na kwotę 1000,00 zł + VAT.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/- Burmistrz, inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 225 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 23
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Henryk Jończyk
email: mateusz.jonczyk@umkuznia.pl tel.:32 419 14 17 wew. 106
, w dniu:  23‑11‑2018 01:02:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2019 12:22:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive