Ogłoszenie

09‑09‑2022 08:12:52

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.). §1 Uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921 z dnia 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/288/2013 z dnia 7 marca 2013 r., w związku z art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)

§1

1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu:

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

4. Opinie, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie do 16 września 2022 r.

§ 2

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie jest Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 3

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 września 2022 r., termin zakończenia konsultacji 16 wrzesnia 2022 r.

 

 

Z up. Burmistrza

inż. Patrycja Treffon

Kierownik Referatu

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu