Konsultacje z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

05‑06‑2023 08:06:13

Ogłasza  się  przeprowadzenie  konsultacji  w  przedmiocie  projektu  uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej: w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 07 czerwca 2022 r., termin zakończenia konsultacji: 13 czerwca 2023 r.

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

10‑05‑2023 15:31:14

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), §1 Uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2011 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921 z dnia 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/288/2013 z dnia 7 marca 2013 r., ogłaszam co następuje:

 

 

§ 1

 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru
  i realizacji projektu grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej
  o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”
  , stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.
 3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu:
 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,
 2. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.
 1. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Ochrony Środowiska
  i Rolnictwa
  Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie do 17 maja 2023 r.

 

§ 2

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie jest Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 3

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 maja 2023 r., termin zakończenia konsultacji:
17 maja 2023 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

30‑03‑2023 16:41:07

 

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.)  ogłaszam, co następuje:

 

§ 1. 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu :

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

4. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć osobiście w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej lub  drogą mailową na adres poczta@kuzniaraciborska.pl lub  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 Kuźnia Raciborska 47-420,   w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia.

§ 2. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 31.03.2023 r., termin zakończenia konsultacji: 7.04.2023 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

30‑03‑2023 16:38:02

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2023

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625) ogłaszam, co następuje:

 

§ 1. 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2023.

2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu :

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

4. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć osobiście w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej lub  drogą mailową na adres poczta@kuzniaraciborska.pl lub  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 Kuźnia Raciborska 47-420,   w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia.

§ 2. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 31.03.2023 r., termin zakończenia konsultacji: 7.04.2023 r.

 

 

           

 

 

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

08‑03‑2023 12:49:05

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2023 roku”

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), §1 Uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921 z dnia 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/288/2013 z dnia 7 marca 2013 r.

 

 

§ 1

 

 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2023 roku”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.
 3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu:
 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,
 2. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.
 3. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie do 15 marca 2023 r.

 

§ 2

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie jest Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 marca 2023 r., termin zakończenia konsultacji: 15 marca 2023 r.

 

                                 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

07‑03‑2023 14:20:03

       Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  07 marzec 2023 r.

Termin zakończenia konsultacji: 14 marzec 2023 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

03‑03‑2023 12:52:43

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  03 marzec 2023 r.

Termin zakończenia konsultacji: 10 marzec 2023 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

02‑03‑2023 12:26:54

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  02 marzec 2023 r.

Termin zakończenia konsultacji: 08 marzec 2023 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

22‑02‑2023 13:00:22

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  22 luty 2023 r.

Termin zakończenia konsultacji: 01 marzec 2023 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

21‑02‑2023 14:15:18

 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/213/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 30 listopada 2020 r., poz. 8329)

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), §1 Uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921 z dnia 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/288/2013 z dnia 7 marca 2013 r.

 

 

§ 1

 

 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/213/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 30 listopada 2020 r., poz. 8329), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.
 3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu:
 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,
 2. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.
 1. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie do 28 lutego 2023 r.

 

§ 2

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie jest Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 lutego .2023 r., termin zakończenia konsultacji: 28 lutego 2023 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 110 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 11
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2023 08:09:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie