Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

29‑05‑2024 10:37:40

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady  Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska.

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji:     29 maja 2024 r.

Termin zakończenia konsultacji:  5 czerwca 2024 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Edukacji, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

11‑04‑2024 10:34:40

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

w sprawie zwolnienia położonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska budynków lub ich części będących własnością przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 kwiecień 2024 r., termin zakończenia konsultacji: 18 kwiecień 2024 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Skarbnik Miasta Kuźnia Raciborska.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

19‑03‑2024 10:07:59

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustanowienia Nagród Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, za promocję Gminy.

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 19 marca 2024 r.

Termin zakończenia konsultacji: 26 marca 2024 r.

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Edukacji, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

13‑03‑2024 11:30:24

OGŁOSZENIE

 

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.)  ogłaszam, co następuje:

 

§ 1. 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu :

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

4. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć osobiście w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej lub  drogą mailową na adres poczta@kuzniaraciborska.pl lub  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 Kuźnia Raciborska 47-420,   w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia.

§ 2. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 13.03.2024 r., termin zakończenia konsultacji: 20.03.2024 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

13‑03‑2024 11:26:07

OGŁOSZENIE

 

 

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2024

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) ogłaszam, co następuje:

 

§ 1. 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska na rok 2024.

2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu :

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

4. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć osobiście w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej lub  drogą mailową na adres poczta@kuzniaraciborska.pl lub  za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 Kuźnia Raciborska 47-420,   w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia.

§ 2. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 13.03.2024 r., termin zakończenia konsultacji: 20.03.2024 r.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

27‑02‑2024 13:25:37

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 28 luty 2024 r., termin zakończenia konsultacji: 05 marzec 2024 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik GCZK Aleksander Serafin

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

26‑02‑2024 12:03:02

 

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2024 roku”

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), §1 Uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921 z dnia 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/288/2013 z dnia 7 marca 2013 r.

 

 

§ 1

 

  1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2024 roku”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.
  3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu:

     1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

     2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.                                                                    

  1. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie do 4 marca 2024 r.

 

§ 2

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie jest Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 lutego 2024 r., termin zakończenia konsultacji: 4 marca 2024 r.

 

                                 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska do roku 2030” termin zakończenia konsultacji 25 marca.

23‑02‑2024 10:33:59

Szanowni Państwo Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.), w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska do 2030 r, ogłasza konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska do 2030 r.”

Prace diagnostyczne i projektowe „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Kuźnia Raciborska do 2030” obejmowały: ankietyzację, wywiady, spotkania.

Celem ogłoszonych konsultacji jest umożliwienie wypowiedzenia się Wszystkim zainteresowanym. W przypadku uwag do strategii należy wypełnić dołączony formularz, który następnie należy przekazać do tut. Urzędu w terminie do 25 marca br. za pośrednictwem poczty @ (skan) na adres poczta@kuzniaraciborska.pl, bądź epuap na adres: /UMKuznia/skrytka. Wypełniony formularz można również dostarczyć osobiście do tut. Urzędu w godzinach otwarcia, bądź wysłać  za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Istnieje również możliwość zapoznania się z dokumentem w Urzędzie po wcześniejszym zgłoszeniu takiego zamiaru w sekretariacie Urzędu. Celem wyłożenia dokumentu do konsultacji jest umożliwienie Mieszkańcom wypowiedzenia się w zakresie treści dokumentu. Kolejnym etapem po zakończonych konsultacjach z mieszkańcami będzie przygotowanie wersji projektu Strategii, która będzie stanowiła załącznik do uchwały podejmowanej przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej.

Ostatnim dniem konsultacji jest 25 marca br. – o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

23‑02‑2024 07:59:32

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 luty 2024 r., termin zakończenia konsultacji: 01 marzec 2024 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik GCZK Aleksander Serafin

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

09‑02‑2024 08:45:54
     

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

w sprawie zwolnienia położonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska budynków lub ich części będących własnością przedsiębiorców od podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 luty 2024 r., termin zakończenia konsultacji: 16 luty 2024 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Skarbnik Miasta Kuźnia Raciborska.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 145 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 15
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2024 10:39:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie