Konsultacje z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

17‑01‑2023 11:36:28

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu potrzebne do ustalenia zwrotu kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna do przedszkola, oddziału przedszkolnego, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej i z powrotem.

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  17.01.2023 r.

Termin zakończenia konsultacji : 24.01.2023 r.

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Edukacji, Sportu i Promocji.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

13‑01‑2023 11:56:23

Ogłasza  się  przeprowadzenie  konsultacji  w  przedmiocie  projektu  uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania przyznanych w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 stycznia 2022 r., termin zakończenia konsultacji: 20 stycznia 2023 r.

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

13‑01‑2023 11:45:58

Ogłasza  się  przeprowadzenie  konsultacji  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 stycznia 2022 r., termin zakończenia konsultacji:  20 stycznia 2023 r.

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

12‑01‑2023 16:44:16

 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/213/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 30 listopada 2020 r., poz. 8329)

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), §1 Uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921 z dnia 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/288/2013 z dnia 7 marca 2013 r.

 

 

§ 1

 

 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/213/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 30 listopada 2020 r., poz. 8329), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.
 3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu:
 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,
 2. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.
 1. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie do 19 stycznia 2023 r.

 

§ 2

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie jest Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 stycznia .2023 r., termin zakończenia konsultacji: 19 stycznia 2023 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

12‑01‑2023 16:34:36
 projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany uchwały nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 7 stycznia 2020 r., poz. 89)

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), §1 Uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921 z dnia 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/288/2013 z dnia 7 marca 2013 r.

 

 

§ 1

 

 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 7 stycznia 2020 r., poz. 89), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.
 3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu:
 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,
 2. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.
 3. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie do 19 stycznia 2023 r.

 

§ 2

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie jest Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 stycznia .2023 r., termin zakończenia konsultacji: 19 stycznia 2023 r.

 

                                 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

08‑12‑2022 11:10:33

 projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/213/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), §1 Uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921 z dnia 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/288/2013 z dnia 7 marca 2013 r.

 

 

§ 1

 

 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/213/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.
 3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu:
 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,
 2. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

   4. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie do 15 grudnia 2022 r.

 

§ 2

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie jest Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

§ 3

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 grudnia 2022 r., termin zakończenia konsultacji: 15 grudnia 2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

02‑12‑2022 11:17:55

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie uchwalenia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuźnia Raciborska".

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji : 02.12.2022 r.

Termin zakończenia konsultacji : 09.12.2022 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Edukacji, Sportu i Promocji.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

29‑11‑2022 12:50:45

Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

-   w sprawie podatku od środków transportowych,

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 29 listopad 2022r., termin zakończenia konsultacji: 6 grudnia 2022 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji

14‑11‑2022 12:11:02

Kuźnia Raciborska 14.11.2022r.

OGŁOSZENIE
o przeprowadzeniu konsultacji

Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 14 listopada 2022r., termin zakończenia konsultacji: 21 listopada 2022r.
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

O G Ł O S Z E N I E o przeprowadzeniu konsultacji

08‑11‑2022 13:54:35

Kuźnia Raciborska, dnia 08.11.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E
o przeprowadzeniu konsultacji


Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie „Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 08 listopada 2022 r.
Termin zakończenia konsultacji: 15 listopada 2022 r.
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w Urzędzie

 

Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

/-/inż. Paweł Macha

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 99 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Data ostatniej aktualizacji:
17‑01‑2023 11:38:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie