Inne


Obwieszczenie

14‑04‑2023 09:25:22

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.),

 

zawiadamiam,

że na wniosek inwestora – firmy: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 45 – w imieniu którego działa pani Izabela Żurek, Wojewoda Śląski wydał decyzję Nr 17/2023, znak: IFIII.746.5.2023, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Browarnej i Powstańców" projektowanego w Kuźni Raciborskiej, na działce gruntu 241105_4.0003.AR_3.401/3, w granicach terenów zamkniętych.

 

Z treścią wydanej decyzji Nr 17/2023 Wojewody Śląskiego można zapoznać się
w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Infrastruktury,
ul. Jagiellońska 25, w godzinach 930 – 1530.

 

Przeglądanie akt możliwe będzie jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – tel. 32 20 77 540.

 

            W związku z powyższym – zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji Nr 17/2023 Wojewody Śląskiego uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Po upływie powyższego terminu, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji, do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie czternastu dni, licząc od dnia jej doręczenia.

 

 

Z up. Wojewody Śląskiego

Bożena Gindera-Malicka

Kier. Oddz. Nadzoru Urbanistycznego

(podpisano elektronicznie)

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

07‑04‑2023 08:09:40

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017  r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666) Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza, co następuje:

  1. podstawowa kwota dotacji dla publicznych przedszkoli na rok 2023 r., wynosi:  12 907,66 zł,
  2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę wg SIO na dzień 30 września 2022 r. wynosi 390, statystyczna liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 9, statystyczna liczba dzieci  objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 13.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

31‑03‑2023 11:59:57

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

  WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z  31 marca 2023 roku

                              O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 roku 

            Na podstawie art. 59 ust. 1 - ust. 4, art. 57 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2305), § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej (Dz. U., poz. 440) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku (Dz. U., poz. 333)  informuje się co następuje:

1.W okresie od dnia  17  kwietnia do dnia  21  lipca 2023 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa  się:

              a) mężczyzn  urodzonych  w 2004 roku,

b) mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej      kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej,

c) osoby, które w latach 2021-2022:

  - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

             d) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

            e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej  do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Kwalifikacja wojskowa dla osób  wymienionych  w pkt. 2  zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące  na terenie: miasta Racibórz, miasta i gminy Krzanowice i Kuźnia Raciborska; gmin: Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik przeprowadzona zostanie w Raciborzu w budynku Starostwa Raciborskiego przy Placu Okrzei 4(budynek Starostwa Raciborskiego) w okresie od 29 maja do dnia 26 czerwca 2023 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 16.00.

  4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej  po raz  pierwszy przedstawia: 

   a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

   b) powiatowej komisji lekarskiej -  dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,   

      c) szefowi wojskowego centrum rekrutacji - dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji  w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.  

5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii    zdolności do służby wojskowej, przedstawia:

          a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

        b) powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,  

         c) szefowi wojskowego centrum rekrutacji – wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

   6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt. 2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym                   w obwieszczeniu.   

   7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym  terminie, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Wójt lub burmistrza (prezydenta miasta) wyznacza tej osobie inny niż w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 

 8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, można nie poddawać badaniom lekarskim, o których mowa w ust. 2, jeśli przedstawią komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób  do czynnej służby wojskowej  .

9. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

    10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym               w administracji.

 11. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega karze ograniczenia wolności  albo grzywnie (art. 681 ustawy z dnia 11  marca 2022 r.  o obronie Ojczyzny). Kto w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełnienia obowiązku obrony przewidzianej w ustawie dopuszcza się czynu określonego w art. 681 podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (art. 685 ustawy o obronie Ojczyzny).

12. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej oraz ochotnicy. Osoby te zostają ujęte przez szefa wojskowego centrum rekrutacji w imiennym zestawieniu osób, o których mowa w § 8 ust. 6 oraz w § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

 

 

      Wojewoda Śląski

(-) Jarosław Wieczorek

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

30‑03‑2023 14:43:02

 

            Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 503),

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zawiadamia,

 

że w dniu 29.03.2023r. została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

,,Budowa kanalizacji sanitarnej Budziska-Kuźnia Raciborska" zlokalizowanej na działkach nr: 946/1 a.m.4 obręb Kuźnia Raciborska przy ul. Staszica, nr 531/2, 531/1 a.m.1 obręb Budziska przy ul. Głównej, na rzecz inwestora : Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska.

 

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420, w pokoju nr 15 w godzinach urzędowania t.j. w poniedziałek – środa – od 7:30 – 15:30, w czwartek – od 7:30 – 17:00, w piątek – od 7:30 – 14:00, lub poprzez kontakt telefoniczny: 032-419-14-54.

 

Obwieszczenie ważne jest 14 dni od daty umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz od daty publikacji na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej t.j. od dnia 30.03.2023r.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

30‑03‑2023 14:35:42

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 503),

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zawiadamia,

 

że w dniu 29.03.2023r. została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

,,Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych i innych odpadów ulegających biodegradacji" zlokalizowanej na działkach nr: 129/7, 134/4, 138/15, 129/9 a.m.1 obręb Kuźnia Raciborska, na rzecz inwestora : Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska.

 

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420, w pokoju nr 15 w godzinach urzędowania t.j. w poniedziałek – środa – od 7:30 – 15:30, w czwartek – od 7:30 – 17:00, w piątek – od 7:30 – 14:00, lub poprzez kontakt telefoniczny: 032-419-14-54.

 

Obwieszczenie ważne jest 14 dni od daty umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz od daty publikacji na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej t.j. od dnia 30.03.2023r.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Nędza

29‑03‑2023 13:33:15

Wójt Gminy Nędza zawiadamia strony o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Nędza odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 883/2, 883/4, 892, 900,901, 916, 936, 937 obręb ewidencyjny Kuźnia Raciborska gmina Kuźnia Raciborska" na wniosek złożony przez WTL10 Sp. z o.o., ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26 lok. U10, 02-306 Warszawa. Odwołanie zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

28‑02‑2023 11:04:13

Wojewoda Śląski zawiadamia, że na wniosek inwestora - firmy: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - w imieniu którego działa pani Izabela Żurek, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia nazwanego: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Browarnej i Powstańców" projektowanego w Kuźni Raciborskiej, na działce gruntu 241105_4.0003.AR_3.401/3, w granicach terenów zamkniętych.

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału: przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 25, w godzinach 9.30 - 15.30, w terminie 14 dni, po zawiadomieniu w drodze publicznego obwieszczenia.

 

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

02‑02‑2023 15:38:22

   Działając na podstawie  art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.),

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje

o wszczęciu postępowania z wniosku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

,,Budowa kanalizacji sanitarnej Budziska-Kuźnia Raciborska " zlokalizowanej na działkach nr: 946/1 a.m.4 obręb Kuźnia Raciborska przy ul. Staszica, nr 531/2, 531/1 a.m.1 obręb Budziska przy ul. Głównej.

 

Zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420, w pokoju nr 15 w godzinach urzędowania. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia można zgłaszać pisemnie na adres tutejszego Urzędu lub na adres poczta@kuzniaraciborska.pl

 Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 i 2 kpa „W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

02‑02‑2023 15:31:15

    Działając na podstawie  art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.),

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje

o wszczęciu postępowania z wniosku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych i innych odpadów ulegających biodegradacji"

zlokalizowanej na działkach nr: 129/7, 134/4, 138/15, 129/9 a.m.1 obręb Kuźnia Raciborska.

 

Zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420, w pokoju nr 15 w godzinach urzędowania. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia można zgłaszać pisemnie na adres tutejszego Urzędu lub na adres poczta@kuzniaraciborska.pl

 Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 i 2 kpa „W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2023 roku statystycznej liczbie dzieci dla przedszkoli

05‑01‑2023 08:40:55

Na podstawie art.46. ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017  r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2022r., poz. 2082) Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza, co następuje:

  1. podstawowa kwota dotacji dla publicznych przedszkoli na rok 2023 r., wynosi:  12 938,50 zł,
  2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę wg SIO na dzień 30 września 2022 r. wynosi 390, statystyczna liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 8, statystyczna liczba dzieci  objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 13.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi:

  1. w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy,
  2. w październiku roku budżetowego,
  3. w dowolnym miesiącu roku budżetowego.

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 210 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 21
Informacja wytworzona przez:
Zuzanna Kobielska
email: zuzanna.kobielska@umkuznia.pl tel.:324191417
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2023 09:32:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie