Inne


Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

19‑04‑2024 10:54:14

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017  r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza, co następuje:

  1. podstawowa kwota dotacji dla publicznych przedszkoli na rok 2024 r., wynosi:  17 075,35 zł,
  2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę wg SIO na dzień 30 września 2023 r. wynosi 380, statystyczna liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 14, statystyczna liczba dzieci  objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 18.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

05‑04‑2024 10:18:28

OBWIESZCZENIE

 

Nawiązując do prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska – Nędza), droga wojewódzka”, na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że z uwagi na zmianę zakresu wniosku w toku prowadzonego postępowania, inwestycją zostały objęte dodatkowo nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek:

Gmina Nędza, obręb Nędza: 208/10, 173/8

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę pod numerem tel.: 32 20 77 522, w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, pok. 522 (IV piętro), w godz. 900 - 1400, a ponadto, wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz składać wnioski i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

20‑03‑2024 13:32:23

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.),

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zawiadamia,

że w dniu 20.03.2024r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Kuźnia Raciborska 1” na terenie obejmującym działki nr 1385, 1384, 1383/1, 1377, 1376, 1371, 1387, 1386, 1382, 1379, 1378, 1374, 1372, 1373, 1141, 1140, 1139, 1137, 1136, 1135 przy ul. Raciborskiej w miejscowości Turze” na rzecz inwestora PV SILESIA 3 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kopernika 4/3, 40-064 Katowice.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420, w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania t.j. w poniedziałek – środa – od 8:00 – 14:30, w czwartek – od 8:00 – 16:30, w piątek – od 8:00 – 12:30, lub poprzez kontakt telefoniczny: 032-419-14-17 wew. 113.

Obwieszczenie ważne jest 14 dni od daty umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz od daty publikacji na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej t.j. od dnia 20.03.2024r.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

04‑03‑2024 11:00:00

Działając na podstawie  art. 4 ust. 2 pkt 2 i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.),

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje

o wszczęciu postępowania z wniosku PV SILESIA 3 Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kopernika 4/3, 40-064 Katowice, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Kuźnia Raciborska 1” na terenie obejmującym działki nr 1385, 1384, 1383/1, 1377, 1376, 1371, 1387, 1386, 1382, 1379, 1378, 1374, 1372, 1373, 1141, 1140, 1139, 1137, 1136, 1135 przy ul. Raciborskiej w miejscowości Turze.

Zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420, w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia można zgłaszać pisemnie na adres tutejszego Urzędu lub na adres poczta@kuzniaraciborska.pl

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 i 2 kpa „W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

22‑01‑2024 13:38:54

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.),

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zawiadamia,

 

że w dniu 22.01.2024r. została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia HDPE Dz40mm na działkach nr ewid.: 201/1, 528/9, 541/2, 540, 204/2 a.m. 1 obręb Budziska przy ul. Frosowej i ul. Wolności” zlokalizowanej na działkach nr 201/1, 528/9, 541/2, 540, 204/2, obręb Budziska, na rzecz inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Maciej Kłak 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420, w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania t.j. w poniedziałek – środa – od 8:00 – 14:30, w czwartek – od 8:00 – 16:30, w piątek – od 8:00 – 12:30, lub poprzez kontakt telefoniczny: 032-419-14-17 wew. 113.

Obwieszczenie ważne jest 14 dni od daty umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz od daty publikacji na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej t.j. od dnia 22.01.2024r.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

12‑01‑2024 08:49:16

 

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO   

z 12 stycznia 2024 roku

O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 roku

 

 

            Na podstawie art. 59 ust. 1 - ust. 4, art. 57 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r., poz. 2305 ze zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie  kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2023r., poz. 440) oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (Dz. U., poz. 2473),  informuje się co następuje:

 

1.W okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 3 wzywa  się:

                    a) mężczyzn  urodzonych  w 2005 roku,

b) mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej  kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej,

c) osoby, które w latach 2022-2023:

  - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

d) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

 e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,

  f) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Kwalifikacja wojskowa dla osób  wymienionych  w pkt. 2  zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące  na terenie: miasta Racibórz, miasta i gminy Krzanowice i Kuźnia Raciborska; gmin: Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik przeprowadzona zostanie w Raciborzu w budynku Starostwa Raciborskiego przy Placu Okrzei 4 (budynek Starostwa Raciborskiego) w okresie od 1 marca do dnia 27 marca 2024 r., od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00.

  4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej  po raz  pierwszy przedstawia: 

   a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

   b) powiatowej komisji lekarskiej -  dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,   

    c) szefowi wojskowego centrum rekrutacji - dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji  w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.  

5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii  zdolności do służby wojskowej, przedstawia:

 a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

     b) powiatowej komisji lekarskiej - dokumentację medyczną o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, albo wypis    z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy,  

 c) szefowi wojskowego centrum rekrutacji – wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 6. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt. 2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym   w obwieszczeniu.   

  7. Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym  terminie, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się. Wójt lub burmistrza (prezydenta miasta) wyznacza tej osobie inny niż w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 

 8. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, można nie poddawać badaniom lekarskim, o których mowa w ust. 2, jeśli przedstawią komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób  do czynnej służby wojskowej.

9.Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji. 

11. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega karze ograniczenia wolności  albo grzywnie (art. 681 ustawy z dnia 11  marca 2022 r. o obronie Ojczyzny). Kto w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełnienia obowiązku obrony przewidzianej w ustawie dopuszcza się czynu określonego w art. 681 podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (art. 685 ustawy o obronie Ojczyzny).

12. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej oraz ochotnicy. Osoby te zostają ujęte przez szefa wojskowego centrum rekrutacji w imiennym zestawieniu osób, o których mowa w § 8 ust. 6 oraz w § 9 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

 

 

                     

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

08‑01‑2024 10:25:23

Zgodnie z art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.),

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia HDPE Dz40mm na działkach nr ewid.: 201/1, 528/9, 541/2, 540, 204/2 a.m. 1 obręb Budziska przy ul. Frosowej i ul. Wolności” zlokalizowanej na działkach nr 201/1, 528/9, 541/2, 540, 204/2, obręb Budziska.

Informuje się, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. w dniach 08.01.2024r. do 15.01.2024r. strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają  możliwość zapoznania się z dowodami i materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, w pokoju nr 21 tel. 32 419-14-17 wew. 113 w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2024 roku i statystycznej liczbie dzieci dla przedszkoli

08‑01‑2024 09:59:54

Na podstawie art.46. ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017  r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2023r., poz. 1400, 2005) Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza, co następuje:

  1. podstawowa kwota dotacji dla publicznych przedszkoli na rok 2024 r., wynosi:  15 988,23 zł,
  2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę wg SIO na dzień 30 września 2023 r. wynosi 366, statystyczna liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 14, statystyczna liczba dzieci  objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 18.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi:

  1. w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy,
  2. w październiku roku budżetowego,
  3. w dowolnym miesiącu roku budżetowego.

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

03‑01‑2024 12:05:21

Zgodnie z art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.),

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Staszica na działkach nr ewid.: 905/1, 905/2 a.m. 4 obręb Kuźnia Raciborska” zlokalizowanej na działkach nr 905/1, 905/2, obręb Kuźnia Raciborska przy ul. Staszica.

Informuje się, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. w dniach 03.01.2024r. do 10.01.2024r. strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają  możliwość zapoznania się z dowodami i materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, w pokoju nr 21 tel. 32 419-14-17 wew. 113 w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

29‑12‑2023 08:35:36

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Katowicach

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”),

zawiadamiam

iż postępowanie wszczęte na wniosek z 16 sierpnia 2022 r. Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą Warszawie przy ul. Targowej 74, działającej przez pełnomocnika, zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na ciągu C-E 59 - linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki”, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy w tym: prowadzone postępowanie wyjaśniające, konieczność uzyskania wymaganych prawem stanowisk oraz konieczność zapewnienia czynnego udziału stron, nie zostało zakończone w terminie określonym w art. 35 k.p.a.

Wskazuje się nowy termin załatwienia sprawy: 31 maja 2024 r.

Powyższy termin rozpatrzenia wniosku nie jest terminem ostatecznym i może ulec zmianie. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 k.p.a.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 243 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 25
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Data ostatniej aktualizacji:
19‑04‑2024 10:56:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie