Inne


Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2023 roku statystycznej liczbie dzieci dla przedszkoli

05‑01‑2023 08:40:55

Na podstawie art.46. ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017  r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2022r., poz. 2082) Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza, co następuje:

  1. podstawowa kwota dotacji dla publicznych przedszkoli na rok 2023 r., wynosi:  12 938,50 zł,
  2. statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę wg SIO na dzień 30 września 2022 r. wynosi 390, statystyczna liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 8, statystyczna liczba dzieci  objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 13.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi:

  1. w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy,
  2. w październiku roku budżetowego,
  3. w dowolnym miesiącu roku budżetowego.

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przystąpieniu Gminy Kuźnia Raciborska do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

04‑01‑2023 10:18:44

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuje się o przystąpieniu Gminy Kuźnia Raciborska do zakupu preferencyjnego paliwa stałego od 1 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023 r.,
z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

04‑01‑2023 08:55:39

Wójt Gminy Gierałtowice podaje do wiadomości, że w dniu 28.12.2022r. wydana została decyzja nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Browarnej i Powstańców", lokalizacja inwestycji na działkach nr : 627/1, 757/1 (k.m.3), 1182,973,972/, (k.m. 4) Gmina Kuźnia Raciborska, powiat raciborski na rzecz inwestora - Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska

 

 

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

15‑12‑2022 14:42:10
W związku z zamiarem przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego informuję, iż oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Punkcie Obsługi Mieszkańca (parter) w terminie do dnia 22.12.2022r. do godz. 15:00.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

01‑12‑2022 07:42:03

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dino Polska S.A., 63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 122, działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu o śrtednicy 250 mm do rowu, zlokalizowanego na działce nr 865/1 obręb: 0003 Kuźnia Raciborska, jednostka ewidencyjna : 241105_4 Kuźnia Raciborska - miasto wraz z pracami towarzyszącymi;

2. usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu projektowanego budynku handlowo - usługowego (z działki nr 852/1, 0003 Kuźnia Raciborska), do urządzenia wodnego - rowu, poprzez projektowany wylot zlokalizowany na działce nr 865/1 obręb: 0003 Kuźnia Raciborska.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice

18‑11‑2022 10:14:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przystąpieniu Gminy Kuźnia Raciborska do zakupu węgla kamiennego do dnia 31 grudnia 2022 r., z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

07‑11‑2022 10:04:48

Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuje się o przystąpieniu Gminy Kuźnia Raciborska do zakupu węgla kamiennego do dnia 31 grudnia 2022 r., z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, spełniających warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

O dalszych krokach będziemy informować Państwa na bieżąco. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej i Facebooka.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

27‑10‑2022 15:57:07

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
00-922 Warszawa
Wawelska 52/54

 

DOOŚ-WDŚZIL.420.38.2021.MKW

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

 

W związku z zakończeniem postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 25 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

27‑10‑2022 15:08:28

Wojewoda Śląski

OBWIESZCZENIE

IFXV.7840.5.12.2022

o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

nr 66/22 z 25 października 2022 r.

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),
w związku z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2021.1836 t.j) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.2373 t.j.), zawiadamia się, że Wojewoda Śląski po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 2 września 2022 r., uzupełnionego 21.09.2022 r., przez inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Okaja (Okaj), zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę, dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

 

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz- Oświęcim
wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300. Odcinek L1 SNO Stańkowice
- ZZU Ochojec”

 

Inwestycją objęte są nieruchomości:

Racibórz/Ocice Górne:

176/1, 176/2, 179, 171, 187/3, 187/4, 20, 187/5, 43, 185, 50, 56, 85, 184/2, 184/1, 184/3, 98,

Racibórz/Starawieś:

231, 510/227, 224, 223, 358/220, 518/219, 327/218, 480/214, 520/217, 473/217, 392/216, 391/216, 606/215, 386/211, 385/210, 382/210, 523/207, 282/206, 456/203, 335/203, 333/203, 294/203, 253/202, 464/199, 526/198, 530/195, 283/206, 532/194, 361/191, 420/190, 459/187, 272/186, 528/183, 402/182, 276/179, 493/178, 328/169, 175, 537/173, 539/170, 414/232, 168, 166, 579, 155, 366/151, 171, 367/151, 581, 583/140, 597, 588/133, 586, 418/126, 417/126, 589, 577/111, 120, 117, 354/114, 79, 576/111, 574/110, 106, 355/114, 572/104, 99, 475/98, 570/94, 566/90, 77, 591/78,

565/74, 69, 561/67, 324/65, 482/64, 558/64, 555/64, 408/64, 375/63, 507, 411/57, 410/57, 545, 550/44, 377/43, 424/41, 423/40, 495/39, 38, 542/36, 280/35, 487/34, 485/33, 393/31, 508, 405/22, 270/21, 372/226, 378/226, 323/226, 398/226, 380/226, 470, 327/226, 452/226, 467, 462/226, 474, 460/223, 458/223, 456/223, 405/223, 454/223, 500/223, 343/223, 469, 216, 214, 440/205, 442/201, 438/200, 196, 450/192, 444/191, 190, 189, 188, 186, 185, 464, 357/182, 181, 395/177, 410/172, 411/172, 471, 396/177, 158, 270/149, 269/149, 473, 139, 437/138, 434/137, 496, 117, 110, 108, 495, 101/1, 101, 100, 96, 88, 95, 92, 91, 111, 278/87, 89, 319/86, 275/86, 84, 81, 80, 77, 375/73, 70, 271/67, 366/66,  401/65, 399/64, 393/63, 406/61, 415, 286/58, 56, 90, 55, 54, 53, 52, 353/50, 287/58, 314/49, 363/48, 42, 362/48, 43, 44, 285/40, 376/39, 37, 36, 34, 31, 356/30, 355/30, 29, 28, 27, 24, 475, 316/20, 317/20, 19, 18, 427/17, 425/15, 16, 426/15, 10, 424/14, 422/13, 385/12, 11, 66, 942/67, 70, 534/62, 69, 1497, 79, 75, 1087/76, 513/74, 1530, 512/74, 1430/82, 1351/81, 1093/82, 1083/67, 86, 1095/82, 1532/87, 1088/77, 1084/71, 1082/67, 1086/76, 1090/81, 2224/350, 2225/350, 722/350, 2231/350, 1209/394, 1210/396, 1195/351, 505/374, 506/397, 398, 530/314, 1267/303, 529/314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 302, 306, 305, 1211/396, 304, 2154,

Racibórz/Miedonia:
207/1, 205/197, 208/2, 213/2, 212/2, 62/49, 5, 4, 50, 106/3, 9, 10, 17, 539/134, 542/134, 543/134, 18, 544/134, 545/134, 547/134, 546/134, 25, 549/134, 548/134, 359/134, 550/134, 551/134, 26, 552/134, 553/134, 554/134, 33, 556/134, 555/134, 557/134, 558/134, 559/134, 133, 561/134, 34, 106/5, 564/134, 226/44, 147, 132, 233/131, 435/131, 582/131, 584/131, 335/131, 336/131, 337/131, 441/195, 340/129, 339/129, 341/129, 342/129, 343/129, 344/129, 444/129, 446/129, 449/129, 646/160, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 637/116, 636/116, 638/117, 630/102, 632/102, 634/102, 635/102, 625/102, 492/102, 493/102, 495/102, 496/102, 661/159, 122, 507/158, 605/101, 607/101, 604/101, 164,

Racibórz/Markowice:

1901, 1915, 1914, 1911, 1912, 1916, 1913, 1910, 1908/1, 1872, 1885/1, 1881/2, 1867/1, 1863, 1843, 1831, 1837, 1836, 1835/2, 16, 17/3, 17/2, 15/2, 14/2, 14/1, 13, 12, 10, 11, 248/2, 272/5, 24, 22/2, 303, 302, 21/2, 19/2, 267/2, 20, 266, 265, 264/3, 263, 1172/1, 1172/2, 301/4, 1233/2, 1233/1, 654/3, 1818/4, 318, 654/6, 326, 327/2, 328/2, 325, 330, 257/1, 403/2, 456, 430/2, 430/1, 430/3, 429, 344/1, 345/3, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 414, 413, 410/2, 410/1, 409, 457/3, 406, 404, 390, 389, 388, 387, 386, 391, 385, 384, 383, 382, 380, 381, 359, 358, 379, 357, 356, 355, 354, 345, 353, 344/3, 1795, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 342, 341, 340, 339, 336, 1796, 335, 333, 332,

Nędza/Łęg:

40/6, 813, 823, 814/2, 818, 810/22, 810/19, 810/16, 810/15, 810/18, 810/17, 820/3, 797/5, 791, 790, 789, 792, 788/5, 788/2, 787/1, 783/2,

Nędza/Babice:

1184, 1185, 1175/2, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169, 1164/1, 1163, 1162, 1161, 1160, 1159, 1149, 1147/1, 1024, 1008, 1000/2, 999, 1000/1, 998/2, 997, 982, 981, 980, 983, 976, 974/3, 975, 985, 986/3, 986/1, 986/2, 857/3, 610, 608, 607/1, 607/2, 609, 606, 605, 602, 601, 600, 599, 598, 597, 594, 593, 573, 587, 586, 581, 561, 560, 555, 559, 558, 552/2, 557, 563, 556,

Lyski/Raszczyce:

478/4, 477/4, 479/4, 4, 13, 325/7, 8, 376/10, 378/9, 246/9, 255/9, 377/9,

Lyski/Żytnia:

225, 206, 43, 211, 1, 225/2, 224/2, 3, 165/4, 164/4, 128, 189/5, 232/5, 237/5, 193/5, 194/5, 6, 7, 9, 10, 11, 210/12, 211/12, 13, 191/5,

Lyski/Nowa Wieś:

318/6, 672, 671, 429/35, 428/36, 670, 37,

Lyski/Lyski:

566/94, 93, 709, 535/3, 245/3, 246/3, 247/3, 248/3, 249/3, 250/3, 244/3, 707, 519/3, 573/3, 571/3, 569/3, 561/3, 557/3, 553/3, 549/3, 541/3, 548/3, 223/1, 250, 187/71, 153/71, 233, 246, 249, 247, 242, 240, 241, 238, 245, 243, 128/29, 239, 244, 1461, 1459, 1458, 1457, 237, 235, 1456, 1455,

Lyski/Sumina:

1129, 1132, 250/93, 1131, 95, 1214, 10, 179, 125/4, 88/4, 182, 146/4, 171, 172,

Lyski/Zwonowice:

164, 163, 162, 161, 2, 176, 177, 171,

Kuźnia Raciborska/Rudy:

283, 284, 1032, 264, 265, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 277/1, 257, 276/1, 256, 275/1,

Rybnik/Stodoły:

255/6, 275/4, 255/7, 953/80, 255/2, 750/79, 255/4, 448/80, 746/78, 995/78, 743/78, 745/78, 753/79, 694/73, 955/73, 954/73, 254/17, 928/20, 848/86, 92, 860/91, 272/2, 124, 272/1, 675/120, 272/3, 635/119, 671/94, 633/119, 630/119, 631/119, 271/117, 272/117, 270/116, 269/115, 267/113, 268/114, 233/112, 232/111, 272/4, 231/112, 230/111, 229/110, 242/109, 241/108, 251/2, 251/1, 250, 614/9, 249/2, 249/1,

Rybnik/Ochojec:

55, 46, 54, 45/1, 44/1, 53/2, 77, 110, 76, 109, 75/1, 108, 561, 562, 559, 558, 556, 551, 546, 545, 540, 539, 537, 538, 107/6, 998.

Pouczenie

Informuję wszystkie zainteresowane strony, o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w sposób uzgodniony telefonicznie: numer telefonu 32/2077528.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia

lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.          

Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego: przed upływem terminu odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 §1). Wniesienie odwołania wstrzymuje bieg terminów (art. 130 §2). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a §1). Jeżeli oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wniosą wszystkie strony postępowania, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna (art. 127a §2), podlega zatem wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
(art. 130 §4) i nie ma możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z up. Wojewody Śląskiego wz. Kierownika Oddziału Administracji Architektoniczno- Budowlanej I- instancji Magdalena Krakowczyk Inspektor wojewódzki /podpisano elektronicznie/                                                      

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Kuźni Raciborskiej

20‑10‑2022 13:20:55

Kuźnia Raciborska, dnia 17.10.2022 r

  BURMISTRZ MIASTA

KUŹNIA RACIBORSKA                                .
     ul. Słowackiego 4
47-420 Kuźnia Raciborska

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 42ab ust. 2 w związku z art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173)

podaje się do publicznej wiadomości

informację o terminach planowanych polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim 143 koła łowieckiego „Odyniec” Rudy Raciborskie na okres od 5.11.2022 r. do 28.01.2023 r. – stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 201 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 21
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2023 08:43:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie