Inne


OBWIESZCZENIE

21‑09‑2021 10:24:16

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

Z DNIA 21 września 2021 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Jankowice i Rudy  wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 17 pkt 9 i  art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.) na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Jankowice i Rudy, do którego sporządzenia Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej  przystąpiła uchwałą Nr XXV/205/2020 z dnia 29 października 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach Jankowice i Rudy, zmienioną uchwałą Nr XXVI/212/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., wraz prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 28 września 2021 roku do 26 października 2021 roku,

w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska,  pokój nr 11,

w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie studium rozwiązaniami, odbędzie się

w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska, w sali USC,

w dniu 6 października 2021 r., o godz. 15:00.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 listopada 2021 roku, jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e_mail: poczta@kuzniaraciborska.pl.

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko  albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, dodatkowo Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://kuznia-raciborska.finn.pl/rodo.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

20‑08‑2021 12:20:35
o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

20‑08‑2021 09:27:06
o terminach planowanych polowań zbiorowych koła łowieckiego "Jaźwiec"Jejkowice na okres od 05.09.2021 r. do 16.01.2022 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

18‑08‑2021 12:44:05
o terminach planowanych polowań zbiorowych koła łowieckiego "Ostoja" Gliwice na okres od 04.09.2021 r. do 15.01.2022 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

11‑08‑2021 09:50:48

o ponownym rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska.

Nabór kandydatów do Komitetu do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska odbędzie się w dniach od 11.08.2021r. do 20.08.2021r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

26‑07‑2021 11:22:22

o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska.

Nabór kandydatów do Komitetu do spraw Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska odbędzie się w dniach od 26.07.2021r. do 04.08.2021r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

12‑07‑2021 15:11:03
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE

06‑07‑2021 08:13:55

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

Z DNIA 06 LIPCA 2021 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 11 pkt 7 i  art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.) na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska, do którego sporządzenia Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej  przystąpiła uchwałą Nr XLIII/369/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r., wraz prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 13 lipca 2021 roku do 23 sierpnia 2021 roku,

w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska,  pokój nr 11,

w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie studium rozwiązaniami, odbędzie się w:

  1. OSP Rudy, ul. Rogera 22, 47-430 Rudy w dniu 14 lipca 2021r., o godz. 14:30 – dla sołectw Rudy, Ruda Kozielska, Jankowice,
  2. Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska, w sali USC, w dniu 15 lipca 2021r., o godz. 16:00 – dla Kuźni Raciborskiej, sołectw Turze, Ruda, Budziska, Siedliska.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie studium może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2021 roku, jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e_mail: poczta@kuzniaraciborska.pl

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko  albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, dodatkowo Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania studium, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania studium, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18946400.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej

07‑06‑2021 12:47:54
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

13‑04‑2021 11:55:54
o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli 
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 148 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 15
Informacja wytworzona przez:
Beata Chorzelewska
email: beata.chorzelewska@umkuznia.pl tel.:32 419 14 17 wew. 113 fax: beata.grabowska
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2021 10:37:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie