Inne


Świadczenie usług w sprawie publicznego transportu

13‑12‑2018 11:28:57
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

21‑11‑2018 15:27:51

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  2081) zwanej dalej „u.o.o.ś.” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zwanej dalej „k.p.a.”, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

zawiadamia, że

na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 4 u.o.o.ś. w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie granic eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Turze 1” w granicach gmin Kuźnia Raciborska i Nędza, o łącznej powierzchni wynoszącej 81,97 ha w tym,  w Gminie Kuźnia Raciborska 56,10 ha oraz w Gminie Nędza 25,87 ha, na terenie nieruchomości gruntowych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

21‑11‑2018 15:24:43

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  2081) zwanej dalej „u.o.o.ś.” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zwanej dalej „k.p.a.”,

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

zawiadamia,

 

że przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie granic eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Turze 1” w granicach gmin Kuźnia Raciborska i Nędza, o łącznej powierzchni wynoszącej 81,97 ha w tym,  w Gminie Kuźnia Raciborska 56,10 ha oraz w Gminie Nędza 25,87 ha, na terenie nieruchomości gruntowych

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

14‑11‑2018 14:11:31

Na podstawie art. 42ab ust. 2 w związku z art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo  łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

informację o zmianach w planowanych polowaniach zbiorowych koła łowieckiego „Odyniec” w Rudach, stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

05‑11‑2018 11:31:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

26‑10‑2018 13:34:51

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.  1405 z późn. zm.) zwanej dalej „u.o.o.ś.” oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1257 z późn. zm.) zwanej dalej „k.p.a.”, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

zawiadamia, że

 

w dniu 31 lipca 2018r. na wniosek Kopalni Piasku „KOTLARNIA” z siedzibą w Kotlarni przy ul. Dębowej 3, uzupełniony w dniu 11 października 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie granic eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Turze 1” w granicach gmin Kuźnia Raciborska i Nędza, o łącznej powierzchni wynoszącej 81,97 ha w tym, w Gminie Kuźnia Raciborska 56,10 ha oraz w Gminie Nędza 25,87 ha.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

26‑10‑2018 12:31:36

Na podstawie art. 42ab ust. 2 w związku z art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo  łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

informacje o planowanych polowaniach zbiorowych koła łowieckiego „Ponowa” Kędzierzyn-Koźle na okres od 21.10.2018 r. do 24.02.2019 r. – stanowiące załączniki do niniejszego obwieszczenia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

19‑10‑2018 08:19:05

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska, przy ul. Topolowej.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu, przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej, uchwały Nr XLVI/406/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska, przy ul. Topolowej, zwanego dalej planem.

Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny, stanowiący integralną część ww. uchwały, która jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, w Referacie Inwestycji i Budownictwa, pokój nr 11, codziennie za wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych, pod numerem telefonu: 32 419 14 17, wew. 113.

Planem został objęty obszar położony w sąsiedztwie terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w mieście Kuźnia Raciborska, przy ul. Topolowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi do ww. planu w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wnioski oraz uwagi należy składać:

  1. w formie pisemnej,  na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej,  47 – 420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
  2. ustnie do protokołu, w pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, w godzinach  pracy urzędu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczta@kuzniaraciborska.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności  opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Uwaga, wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy plan – Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, w Referacie Inwestycji i Budownictwa, pokój nr 11, codziennie za wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych, pod numerem telefonu: 32 419 14 17, wew. 113.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

16‑10‑2018 08:06:36

Na podstawie art. 42ab ust. 2 w związku z art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo  łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o planowanych polowaniach zbiorowych koła łowieckiego „Odyniec” w Rudach na okres od 03.11.2018 r. do 12.01.2019 r. – stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

16‑10‑2018 08:01:43

Na podstawie art. 42ab ust. 2 w związku z art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo  łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o planowanych polowaniach zbiorowych koła łowieckiego „Ostoja” Gliwice na okres od 06.10.2018 r. do 05.01.2019 r. – stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2018 11:29:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie