Inne


Obwieszczenie

03‑10‑2022 14:34:12

Obwieszczenie

Na podstawie art. 42ab ust. 2 w związku z art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173)

podaje się do publicznej wiadomości

 

informację o terminach planowanych polowań zbiorowych koła łowieckiego "Ponowa” Kędzierzyn-Koźle na okres od   15.10.2022 r. do 25.02.2023 r. – stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

26‑09‑2022 12:25:49

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. – cyt. dalej jako „UUOŚ”), Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Katowicach zawiadamia strony o wszczęciu postępowania na wniosek Spółki
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą Warszawie przy ul. Targowej 74, działającej przez
pełnomocnika, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Prace na ciągu C-E 59 - linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn Koźle -
Chałupki”.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 UUOŚ tutejszy organ wystąpi
o stanowisko w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz do Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. W związku z tym, przedsięwzięcie realizowane jest również na
obszarze województwa opolskiego, na podstawie art. 75 ust. 5 UUOŚ tutejszy organ wystąpi
o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.


W związku z powyższym informuję, zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a., o możliwości
zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej
sprawie osobiście lub na piśmie, kierując korespondencję na adres: Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Katowicach, a także za pomocą innych środków komunikacji
elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu.


Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się po uprzednim umówieniu się z pracownikiem
tutejszej Dyrekcji (nr telefonu do kontaktu: 32 42 06 805).


Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, o kolejnych
etapach postępowania, zgodnie z art. 49 § 1 k.p.a., strony powiadamiane będą poprzez
udostępnienie pism w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ w Katowicach i na tablicy
ogłoszeń tutejszego urzędu, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w urzędach
w Kędzierzynie-Koźlu i Bierawie (województwo opolskie) oraz w Kuźni Raciborskiej, Nędzy,
Raciborzu i Krzyżanowicach (województwo śląskie).

 


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
dr Mirosława Mierczyk-Sawicka
podpisano elektronicznie

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

26‑09‑2022 11:30:33

 

 WOJEWODA  ŚLĄSKI                                                        

 

O B W I E S Z C Z E N I E

IFXV.7840.5.12.2022

z dnia 23 września 2022 r.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
, w związku z art. 8 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej specustawą gazową
, podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia
2 września 2022 r., uzupełnionego w dniu 21.09.2022 r., Inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Okaj, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę
dla zamierzenia budowlanego p.n.:

 

„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz- Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno- Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.
Odcinek L1 SNO Stańkowice- ZZU Ochojec”.

 

Inwestycją objęte są nieruchomości:

Racibórz/Ocice Górne:

176/1, 176/2, 179, 171, 187/3, 187/4, 20, 187/5, 43, 185, 50, 56, 85, 184/2, 184/1, 184/3, 98,

Racibórz/Starawieś:

231, 510/227, 224, 223, 358/220, 518/219, 327/218, 480/214, 520/217, 473/217, 392/216, 391/216, 606/215, 386/211, 385/210, 382/210, 523/207, 282/206, 456/203, 335/203, 333/203, 294/203, 253/202, 464/199, 526/198, 530/195, 283/206, 532/194, 361/191, 420/190, 459/187, 272/186, 528/183, 402/182, 276/179, 493/178, 328/169, 175, 537/173, 539/170, 414/232, 168, 166, 579, 155, 366/151, 171, 367/151, 581, 583/140, 597, 588/133, 586, 418/126, 417/126, 589, 577/111, 120, 117, 354/114, 79, 576/111, 574/110, 106, 355/114, 572/104, 99, 475/98, 570/94, 566/90, 77, 591/78,

565/74, 69, 561/67, 324/65, 482/64, 558/64, 555/64, 408/64, 375/63, 507, 411/57, 410/57, 545, 550/44, 377/43, 424/41, 423/40, 495/39, 38, 542/36, 280/35, 487/34, 485/33, 393/31, 508, 405/22, 270/21, 372/226, 378/226, 323/226, 398/226, 380/226, 470, 327/226, 452/226, 467, 462/226, 474, 460/223, 458/223, 456/223, 405/223, 454/223, 500/223, 343/223, 469, 216, 214, 440/205, 442/201, 438/200, 196, 450/192, 444/191, 190, 189, 188, 186, 185, 464, 357/182, 181, 395/177, 410/172, 411/172, 471, 396/177, 158, 270/149, 269/149, 473, 139, 437/138, 434/137, 496, 117, 110, 108, 495, 101/1, 101, 100, 96, 88, 95, 92, 91, 111, 278/87, 89, 319/86, 275/86, 84, 81, 80, 77, 375/73, 70, 271/67, 366/66,  401/65, 399/64, 393/63, 406/61, 415, 286/58, 56, 90, 55, 54, 53, 52, 353/50, 287/58, 314/49, 363/48, 42, 362/48, 43, 44, 285/40, 376/39, 37, 36, 34, 31, 356/30, 355/30, 29, 28, 27, 24, 475, 316/20, 317/20, 19, 18, 427/17, 425/15, 16, 426/15, 10, 424/14, 422/13, 385/12, 11, 66, 942/67, 70, 534/62, 69, 1497, 79, 75, 1087/76, 513/74, 1530, 512/74, 1430/82, 1351/81, 1093/82, 1083/67, 86, 1095/82, 1532/87, 1088/77, 1084/71, 1082/67, 1086/76, 1090/81, 2224/350, 2225/350, 722/350, 2231/350, 1209/394, 1210/396, 1195/351, 505/374, 506/397, 398, 530/314, 1267/303, 529/314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 302, 306, 305, 1211/396, 304, 2154,

Racibórz/Miedonia:
207/1, 205/197, 208/2, 213/2, 212/2, 62/49, 5, 4, 50, 106/3, 9, 10, 17, 539/134, 542/134, 543/134, 18, 544/134, 545/134, 547/134, 546/134, 25, 549/134, 548/134, 359/134, 550/134, 551/134, 26, 552/134, 553/134, 554/134, 33, 556/134, 555/134, 557/134, 558/134, 559/134, 133, 561/134, 34, 106/5, 564/134, 226/44, 147, 132, 233/131, 435/131, 582/131, 584/131, 335/131, 336/131, 337/131, 441/195, 340/129, 339/129, 341/129, 342/129, 343/129, 344/129, 444/129, 446/129, 449/129, 646/160, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 637/116, 636/116, 638/117, 630/102, 632/102, 634/102, 635/102, 625/102, 492/102, 493/102, 495/102, 496/102, 661/159, 122, 507/158, 605/101, 607/101, 604/101, 164,

Racibórz/Markowice:

1901, 1915, 1914, 1911, 1912, 1916, 1913, 1910, 1908/1, 1872, 1885/1, 1881/2, 1867/1, 1863, 1843, 1831, 1837, 1836, 1835/2, 16, 17/3, 17/2, 15/2, 14/2, 14/1, 13, 12, 10, 11, 248/2, 272/5, 24, 22, 303, 302, 21/2, 19/2, 267/2, 20, 266, 265, 264/3, 263, 1172/1, 1172/2, 301/4, 1233/2, 1233/1, 654/3, 1818/4, 318, 654/6, 326, 327/2, 328/2, 325, 330, 257/1, 403/2, 456, 430/2, 430/1, 430/3, 429, 344/1, 345/3, 428, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 414, 413, 410/2, 410/1, 409, 457/3, 406, 404, 390, 389, 388, 387, 386, 391, 385, 384, 383, 382, 380, 381, 359, 358, 379, 357, 356, 355, 354, 345, 353, 344/3, 1795, 352, 351, 350, 349, 348, 347, 346, 342, 341, 340, 339, 336, 1796, 335, 333, 332,

Nędza/Łęg:

40/6, 813, 823, 814/2, 818, 810/22, 810/19, 810/16, 810/15, 810/18, 810/17, 820/3, 797/5, 791, 790, 789, 792, 788/5, 788/2, 787/1, 783/2,

Nędza/Babice:

1184, 1185, 1175/2, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169, 1164/1, 1163, 1162, 1161, 1160, 1159, 1149, 1147/1, 1024, 1008, 1000/2, 999, 1000/1, 998/2, 997, 982, 981, 980, 983, 976, 974/3, 975, 985, 986/3, 986/1, 986/2, 857, 610, 608, 607/1, 607/2, 609, 606, 605, 602, 601, 600, 599, 598, 597, 594, 593, 573, 587, 586, 581, 561, 560, 555, 559, 558, 552/2, 557, 563, 556,

Lyski/Raszczyce:

478/4, 477/4, 479/4, 4, 13, 325/7, 8, 376/10, 378/9, 246/9, 255/9, 377/9,

Lyski/Żytnia:

225, 206, 43, 211, 1, 225/2, 224/2, 3, 165/4, 164/4, 128, 189/5, 232/5, 237/5, 193/5, 194/5, 6, 7, 9, 10, 11, 210/12, 211/12, 13, 191/5,

Lyski/Nowa Wieś:

318/6, 672, 671, 429/35, 428/36, 670, 37,

Lyski/Lyski:

566/94, 93, 709, 535/3, 142/90, 451/4, 245/3, 246/3, 247/3, 248/3, 162/9, 249/3, 250/3, 244/3, 707, 519/3, 573/3, 571/3, 569/3, 561/3, 557/3, 553/3, 549/3, 541/3, 548/3, 223/1, 250, 187/71, 153/71, 233, 246, 249, 247, 242, 240, 241, 238, 245, 243, 128/29, 239, 244, 1461, 354/50, 1459, 1458, 1457, 237, 235, 1456, 1455,

Lyski/Sumina:

1129, 1132, 250/93, 1131, 95, 1214, 10, 179, 125/4, 88/4, 182, 146/4, 171, 172,

Lyski/Zwonowice:

164, 163, 162, 161, 2, 176, 177, 171,

Kuźnia Raciborska/Rudy:

283, 284, 1032, 264, 265, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 277/1, 257, 276/1, 256, 275/1,

Rybnik/Stodoły:

255/6, 275/4, 255/7, 953/80, 255/2, 750/79, 255/4, 448/80, 746/78, 995/78, 743/78, 745/78, 753/79, 694/73, 955/73, 954/73, 254/17, 928/20, 848/86, 92, 860/91, 272/2, 124, 272/1, 675/120, 272/3, 635/119, 671/94, 633/119, 630/119, 631/119, 271/117, 272/117, 270/116, 269/115, 267/113, 268/114, 233/112, 232/111, 272/4, 231/112, 230/111, 229/110, 242/109, 241/108, 251/2, 251/1, 250, 614/9, 249/2, 249/1, Rybnik/Ochojec:

55, 46, 54, 45/1, 44/1, 53/2, 77, 110, 76, 109, 75/1, 108, 561, 562, 559, 558, 556, 551, 546, 545, 540, 539, 537, 538, 107/6, 998.

 

Z up. Wojewody Śląskiego

wz. Kierownika Oddziału Administracji

Architektoniczno-Budowlanej I- instancji

Magdalena Krakowczyk

Inspektor wojewódzki

 

Z

 

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

23‑09‑2022 07:47:01

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

    Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 wrzesień 2022 r., termin zakończenia konsultacji:30 wrzesień 2022 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Skarbnik Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

20‑09‑2022 09:59:50

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 w związku z art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173)

podaje się do publicznej wiadomości

 

informację o terminach planowanych polowań zbiorowych koła łowieckiego „Ostoja” Gliwice na okres od   03.11.2022 r. do 24.12.2022 r. – stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

16‑09‑2022 11:34:53

Wójt Gminy Nędza zawiadamia strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości informację

że dnia 13.09.2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Kuźnia Raciborska 1" realizowaną na działkach o numerach: 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1385, 1384, 1383/1, 1377, 1376, 1371, 1387, 1386, 1382, 1379, 1378, 1374, 1372, 1373, 1141, 1140, 1139, 1137, 1136, 1135 na wniosek złożony przez PV Silesia 3 Sp. z o.o. ul. Kopernika 4/3, 40-064 Katowice. Wniosek został przekazany przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska do tut. organu zgodnie z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach SKO.OSW/41.9/269/2022/8488/AK z dnia 17.06.2022r. wyznaczającym Wójta Gminy Nędza do załatwienia przedmiotowej sprawy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

13‑09‑2022 14:10:54

Ogłoszenie o III aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445) Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza co następuje:

1. podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po III aktualizacji (art. 44 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)   obowiązująca od 1 września 2022 wynosi                    12 114,10 zł.

2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 366, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 7, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 10.

 

/-/ Paweł Macha

Burmistrz Miasta

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice

08‑09‑2022 09:09:47

Obwieszczenie

    Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm./, w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.UL/41.7/296/2022/11049/AMak dot. wyznaczenia Wójta Gminy Gierałtowice do prowadzenia postępowania i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczngo w przedmiotowej sprawie

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że na wniosek Pani Pauliny Germanek, i-projekt Łukasz Kłak, ul. Czajki 3/12, 44-122 Gliwice - działającej z upoważnienia inwestora PSG Sp. z . o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów- zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Nowy Świat i ul. Myśliwskiej"

na działkach nr: 942/2, 933/1, 926/3, 926/4, 926/11, 924/5, 917/1, 917/4 i 922 ( k.m. 4, obręb Kuźnia Raciborska) Miasto Kuźnia Raciborska, powiat raciborski.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się planowaną inwestycją w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, pok. 111 w godzinach pracy referatu. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia można zgłaszać pisemnie na adres tutejszego urzędu lub na adres: urzadgminy@gieraltowice.pl.

   Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41§ 1 i 2 kpa "W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny".

 

Z up. Wójta Gminy Gierałtowice

Roman Włodarz

Zastępca Wójta

/podpisano elektronicznie/

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice

07‑09‑2022 09:39:30

Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 503/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735/, w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr SKO.UL/41.7/222/2022/8508/AMak dot. wyznaczenia Wójta Gminy Gierałtowice do prowadzenia postępowania i wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie:

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości, że w dniu 25.08.2022r. wydana została decyzja nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Budziska przy ul. Szkolnej, Leśnej, Polnej, Wolności, Fabrycznej oraz Turze przy ul. Kościuszki", lokalizacja inwestycji na działkach nr 528/9, części działki nr 526/1, 483/5, 518, 528/5, 529,235, 533/5, części działki nr 525/1, 360/1, 365, 273/2, 42/1, 517 (k.m. 1, obręb BUDZISKA), dz. nr: 775, 1222/1, 1216, 1202/2 (k.m. 5, obreb TURZE), Miasto Kuźnia Raciborska, powiat raciborski;

na rzecz Inwestora -Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Dańczyk, i-projekt Łukasz Kłak, ul. Czajki 3/12, 44-122 Gliwice

Z TREŚCIĄ DECYZJI, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, A TAKŻE DOKUMENTACJĄ SPRAWY, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI GRUNTAMI URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 111, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

ODWOŁANIE OD DECYZJI MOŻNA SKŁADAĆ DO WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE W TERMINIE 14 DNI OD DATY PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA.

ODWOŁANIE OD DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI POWINNO ZAWIERAĆ ZARZUTY ODNOSZĄCE SIĘ DO DECYZJI, OKREŚLAĆ ISTOTĘ I ZAKRES ŻĄDANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ODWOŁANIA ORAZ WSKAZYWAĆ DOWODY UZASADNIAJĄCE TO ŻĄDANIE.

 

Z up.Wójta

Roman Włodarz

Zastępca Wójta

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska

31‑08‑2022 12:53:54

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

Z DNIA 25 sierpnia 2022 ROKU

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej uchwały nr L/396/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., w sprawie zmiany uchwały nr XXV/204/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 października 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kuźnia Raciborska zmienionej uchwałą Nr XXVI/211/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XLVII/377/2022, zwanego planem.

Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny, stanowiący integralną część ww. uchwały, która jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Jagodowej 15, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 017, codziennie za wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych, pod numerem telefonu: 32 419 14 54, wew. 111.

Dane przestrzenne dostępne są pod adresem:

https://administracja.gison.pl/proplan/PrzystapienieEtap/DownloadAsGml/1473

Planem została objęta część miasta Kuźnia Raciborska.

Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi do planu, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski, uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej na adres:
  • ustnie do protokołu, w pokoju nr 017, w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Jagodowa 15, w godzinachpracyurzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga, wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt planu – Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4,  47 – 420 Kuźnia Raciborska.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://kuznia-raciborska.finn.pl/rodo .

 

 

BURMISTRZ

                                                                                                                           /-/ inż. Paweł Macha
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 191 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 20
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2022 14:40:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie