Obwieszczenie

25‑06‑2019 14:36:33

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  2081) zwanej dalej „u.o.o.ś.”

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

 podaje do publicznej wiadomości informację

 o  przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia    pn. „Poszerzenie granic eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Turze 1” w granicach gmin Kuźnia Raciborska i Nędza, o łącznej powierzchni wynoszącej 81,97 ha w tym, w Gminie Kuźnia Raciborska 56,10 ha oraz w Gminie Nędza 25,87 ha.

 

Burmistrz Miasta  Kuźnia Raciborska zawiadamia jednocześnie wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia tj. od dnia 26 czerwca 2019 r. do dnia 26 lipca 2019 r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, pok. 16, w godzinach pracy Urzędu tj.: w czwartki w godz. 8.00-17.00, w piątki w godz. 8.00-14.00, w pozostałe dni w godz. 8.00-15.30 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. (32) 419-14-17 wew. 107).

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz elektronicznie na adres poczta@kuzniaraciborska.pl.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy-każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu