Ogłoszenie - informacja o wykorzystaniu dotacji w 2019r. udzielonej dla RZSW

08‑01‑2020 15:17:23

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 Uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywanego zadania, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje.

W roku 2019, podmiotem realizującym zadania z zakresu konserwacji rowów melioracji wodnych szczegółowych, położonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, utrzymywanych przez Miejską Spółkę Wodną w Kuźni Raciborskiej, był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu przy Placu Wolności 1, w którym MSW w Kuźni Raciborskiej jest zrzeszona.

Udzielona kwota dotacji wyniosła 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) co stanowiło 48,10 % kosztów wykonania zadania określonego poniżej w pkt 1.

Pozostałe koszty zostały pokryte ze środków własnych spółki. Dotacja była przekazywana Dotowanemu w transzy po zakończeniu robót na rowie i po przedstawieniu protokołu odbioru końcowego.

 

Wysokość transzy na zadanie wynosiła:

1. Konserwacja rowu Nr F-2 – miejscowość Ruda w km od 0+970 do 1+270 -  5 000,00 zł.

 

Dotacja na ww. kwotę została rozliczona na podstawie: sprawozdania z realizacji zadania, uwierzytelnionych kopii faktur i rachunków, innych dokumentów dotyczących poniesionych kosztów na realizację zadania oraz dowodów ich opłacenia.

 

Jednocześnie informuję, że umowa która została zawarta na konserwację rowu Nr F-2 w miejscowości Ruda w km od 00+000 do 0+450, w której kwota dotacji stanowiła 33,06% kosztów wykonania prac, została rozwiązana. Dotacja ta została wykorzystana na zadanie określone powyżej w pkt 1.

 

                                                                                                                 Burmistrz

                                                                                                        /-/   inż.  Paweł Macha

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu