Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na 26.05.2019 r.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Postanowienie nr 138/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

10‑05‑2019 11:53:52
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego

10‑05‑2019 11:50:39
w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonymi na 26 maja 2019 r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

06‑05‑2019 18:46:21

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 6 maja 2019 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

 

         Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

 

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w terminie od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 20 maja 2019 r. (między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony) od poniedziałku do środy w godz. od 8.00 do 14.30, w czwartki w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w piątki od 8.00 do 13.00 na pisemny wniosek wyborcy [§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 oraz z 2019 r. poz. 727)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

 

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 16 rozporządzenia).  

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

(-) Paweł Macha                

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

19‑04‑2019 10:25:02

 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Głosowanie korespondencyjne - przyjmowanie zgłoszeń

06‑05‑2019 09:50:59

KOMUNIKAT

KOMISARZA WYBORCZEGO

W BIELSKU-BIAŁEJ III

 

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania

zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych przyjmuje Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III, według swojej właściwości terytorialnej obejmującej obszary powiatów: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.

 

Prawo zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego mają wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 

którzy są wpisani do rejestru wyborców w danej gminie według zasięgu działania obejmującego właściwość terytorialną Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III, to jest w gminach powiatu:

 

mikołowskiego – Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry,

 

raciborskiego – Racibórz, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Rudnik,

 

rybnickiego – Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany,

 

wodzisławskiego – Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana

 

oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.

 

Zgłoszenia są przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III do dnia 13 maja 2019 r. – w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do godziny 15:30, w siedzibie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 119, blok B, telefon/telefaks 33 813 63 74 lub 33 812 60 39.

 

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej - skrzynka ePUAP – o adresie /m4q475ycio/skrytka Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej albo na adres e-mail:

bbi-sekretariat@kbw.gov.pl

 

O dotrzymaniu terminu zgłoszenia rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III (art. 9 Kodeksu wyborczego), czyli do dnia 13 maja 2019 r., do godziny 15:30.

 

Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do komunikatu.

 

KOMISARZ WYBORCZY

W BIELSKU-BIAŁEJ III

 

Natalia Włoch-Kliś

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie nr 103/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kuźnia Raciborska

03‑05‑2019 15:44:29
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

29‑04‑2019 10:23:11

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

KOMUNIKAT URZĘDNIKA WYBORCZEGO W KUŹNI RACIBORSKIEJ

26‑04‑2019 15:08:05

KOMUNIKAT

URZĘDNIKA WYBORCZEGO

W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

o losowaniu dotyczącym składów obwodowych komisji wyborczych w obwodzie dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

            Urzędnik Wyborczy w Kuźnia Raciborskiej, powiadamia wszystkich Pełnomocników Komitetów Wyborczych, których zasięg działania obejmuje właściwość terytorialną gminy Kuźnia Raciborska o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie oraz do składów obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

            Na podstawie dodatkowo zgłoszonych kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w obwodzie zostaną wyłonieni członkowie komisji w drodze publicznego losowania. W celu uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych Pełnomocnicy Wyborczy mogą zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 9 (obwód nr 1,2,3,6) oraz do liczby 11 (obwód 4,5).

Obwód nr 1 – brak 1 kandydata

Obwód nr 2 – brak 2 kandydatów

Obwód nr 3 – brak 2 kandydatów

Obwód nr 4 – brak 4 kandydatów

Obwód nr 5 – brak 4 kandydatów

Obwód nr 6 – brak 1 kandydata

 

Losowanie przeprowadza w imieniu Komisarza Wyborczego urzędnik wyborczy.

Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 13.00
w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, sala nr 9, I piętro.

Zgłoszenia kandydatów do losowania są przyjmowane przez urzędnika wyborczego lub pracownika urzędu miejskiego do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźnia Raciborskiej ul. Słowackiego 4 , 47-420 Kuźnia Raciborska , pokój nr 9 I piętro tel. 32 419 14 17, w godzinach urzędowania tj. 29 kwietnia od godz. 7.30 do godziny 12.00.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub kurierem, o dotrzymaniu terminu zgłoszenia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej (art. 9 Kodeksu wyborczego), czyli do dnia 29 kwietnia 2019 r., do godziny 12.00.

Ze wzorem zgłoszenia można zapoznać się w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego
w Bielsku-Białej. Wzór formularza zgłoszenia umieszczony jest także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl, lub Urzędu Miejskiego w Kuźni  Raciborskiej www.kuzniaraciborska.pl

Nieobecność Pełnomocników Wyborczych Komitetów Wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

W przypadku braku zgłoszenia odpowiedniej liczby kandydatów przez Komitety Wyborcze uzupełnienie składu nastąpi w drodze losowania spośród osób, które zadeklarowały udział w pracach komisji poprzez zgłoszenia indywidualne. W takim przypadku losowanie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 13.30 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, sala nr 9, I piętro.

 

                                                                                                          URZĘDNIK WYBORCZY

                                                                                                           W KUŹNI RACIBORSKIEJ

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej

19‑04‑2019 11:00:47
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 15 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  06‑03‑2019 13:04:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  06‑03‑2019 13:04:47
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2019 12:08:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie