Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.


Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

21‑04‑2020 16:25:00

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

 

         Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.

      Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w terminie od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 4 maja 2020 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (pod nr 32 419 14 34) (między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony) od poniedziałku do środy w godz. od 8.00 do 14.30, w czwartki w godz. od 8.00 do 16.00 oraz w piątki od 8.00 do 13.00 na pisemny wniosek wyborcy [§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5 oraz z 2019 r. poz. 727)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 16 rozporządzenia).  

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

(-) Paweł Macha         

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

KOMUNIKAT URZĘDNIKA WYBORCZEGO W KUŹNI RACIBORSKIEJ z dnia 14 kwietnia 2020r.

14‑04‑2020 13:53:01

o uzupełnieniu składów obwodowych komisji wyborczych w obwodzie dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 10 kwietnia 2020 r.

10‑04‑2020 15:39:13

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III

23‑03‑2020 12:33:33

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ III
z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

CAŁA TREŚĆ KOMUNIKATU DOSTĘPNA W ZAŁĄCZNIKU


Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej III do dnia 27 kwietnia 2020 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) – w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do godziny 15:30, w siedzibie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 119, blok B, telefon/telefaks 33 813 63 74 lub 33 812 60 39.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej - skrzynka ePUAP – o adresie /m4q475ycio/skrytka Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej albo na adres e-mail:
bbi-sekretariat@kbw.gov.pl


Stosowny formularz zgłoszenia dostępny jest na stronach internetowych:
bielsko-biala.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl


O dotrzymaniu terminu, o którym mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III, nie zaś data stempla pocztowego.


KOMISARZ WYBORCZY
W BIELSKU-BIAŁEJ III
Natalia Włoch-Kliś

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

19‑02‑2020 15:12:44
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

19‑02‑2020 15:08:48
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dla komitetów wyborczych o sposobie zgłaszania członków do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ustalonych na 10 maja 2020 roku

31‑03‑2020 15:22:44

                                                                                             30  marca 2020 r.

URZĘDNIK WYBORCZY 

GMINA Kuźnia Raciborska  

 

Informacja dla komitetów wyborczych o sposobie zgłaszania członków do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ustalonych na 10 maja 2020 roku.

 

Urzędnik Wyborczy dla Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska informuje, że Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku informacjami o zamknięciu dla interesantów niektórych urzędów gminy i ograniczeniami w przyjmowaniu przez nie korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184), w tym m.in. w zakresie przyjmowania przez urzędników wyborczych za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wyjaśnia, co następuje.

Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin. Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Jednakże w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez urzędy gmin, Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśnia, że:

1) w przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

3) Zgłoszenia kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych przyjmowane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczta@kuzniaraciborska.pl (dokumenty w wersji elektronicznej musza wpłynąć do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej do 10.04.2020r. do godziny 14:00 natomiast oryginały dokumentów należy przesłać na adres: ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska (oryginały dokumentów mogą wpłynąć po 10.04.2020 r.). Osoby zainteresowane mogą uzyskać niezbędne informacje pod numerami telefonów: 324191417 oraz 605104925.

 

                                                                                                      Urzędnik Wyboczy Gminy Kuźnia Raciborska

                                                                                                                         Magdalena Siara-Liwyj

                                                                                                    

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr B.0050.69.2020

27‑02‑2020 11:01:06

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

19‑02‑2020 15:07:54
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dominik Klimanek
email: dominik.klimanek@umkuznia.pl tel.:32 419 14 17 wew. 115
, w dniu:  19‑02‑2020 15:02:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  19‑02‑2020 15:02:47
Data ostatniej aktualizacji:
21‑04‑2020 16:26:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie