Konsultacje z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie o konsultacjach

05‑12‑2019 16:52:02

Kuźnia Raciborska 2019-12-05

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji

         Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  w Gminie Kuźnia Raciborska na rok szkolny 2019-2020.

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  5 grudnia 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 12 grudnia 2019 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Edukacji, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

 

BURMISTRZ

/-/ inż. Paweł Macha

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

03‑12‑2019 14:01:22

Kuźnia Raciborska, dnia 03.12.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o przeprowadzeniu konsultacji

 

Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   4 grudzień 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 10 grudzień 2019 r.

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Obywatelski w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

 

SEKRETARZ

/-/ mgr Dominik Klimanek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

03‑12‑2019 13:57:36

Kuźnia Raciborska, dnia 03.12.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o przeprowadzeniu konsultacji

 

Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:    4 grudzień 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 10 grudzień 2019 r.

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Obywatelski w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

 

SEKRETARZ

/-/ mgr Dominik Klimanek

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kuźnia Raciborsk

03‑12‑2019 12:47:42

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506), § 3 ust. 1 w związku z § 1 ust. 1 uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921  z 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą nr XXVI/288/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2013, poz.2478 z 15 marca 2013 r. ), ogłaszam co następuje:

 

§ 1. 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu :

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

4. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia.

§ 2. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 3  grudnia 2019 r., termin zakończenia konsultacji:

10  grudnia  2019 r.

                                                                                                 Burmistrz

                                                                                         (-) inż. Paweł Macha
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

03‑12‑2019 08:36:55

Kuźnia Raciborska 2019-12-03

 

OGŁOSZENIE

 o przeprowadzeniu konsultacji

         Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy Kuźnia Raciborska dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji:  3 grudnia 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 10 grudnia 2019 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Edukacji, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

 

BURMISTRZ

/-/ inż. Paweł Macha

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

21‑10‑2019 14:56:52

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Rudy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506), § 3 ust. 1 w związku z § 1 ust. 1 uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921  z 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą nr XXVI/288/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2013, poz.2478 z 15 marca 2013 r. ), ogłaszam co następuje:

 

§ 1. 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Rudy.

2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu :

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

4. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia.

§ 2. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 października 2019 r., termin zakończenia konsultacji: 28 października  2019 r.

 

Zastępca Burmistrza

                                                                                (-)mgr inż. Sylwia Brzezicka - Tesarczyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

16‑10‑2019 20:30:44

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Rudy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506), § 3 ust. 1 w związku z § 1 ust. 1 uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921  z 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą nr XXVI/288/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2013, poz.2478 z 15 marca 2013 r. ), ogłaszam co następuje:

 

§ 1. 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Rudy.

2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu :

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

4. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia.

§ 2. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 16 października 2019 r., termin zakończenia konsultacji: 23 października  2019r.

Zastępca Burmistrza

                                                                                (-)mgr inż. Sylwia Brzezicka - Tesarczyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

16‑10‑2019 20:25:30

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Kuźnia Raciborska.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506), § 3 ust. 1 w związku z § 1 ust. 1 uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921  z 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą nr XXVI/288/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2013, poz.2478 z 15 marca 2013 r. ), ogłaszam co następuje:

 

§ 1. 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Kuźnia Raciborska.

2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu :

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

4. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia.

§ 2. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 16 października 2019 r., termin zakończenia konsultacji: 23 października  2019r.

Zastępca Burmistrza

                                                                                (-)mgr inż. Sylwia Brzezicka - Tesarczyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

11‑10‑2019 08:19:32

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506), § 3 ust. 1 w związku z § 1 ust. 1 uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921  z 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą nr XXVI/288/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2013, poz.2478 z 15 marca 2013 r. ), ogłaszam co następuje:

 

§ 1. 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu :

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

4. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia.

§ 2. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 października 2019 r., termin zakończenia konsultacji:18 października  2019 r.

       

                                                                                                 Burmistrz

                                                                                         (-) inż. Paweł Macha

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

19‑08‑2019 12:10:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 45 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2019 16:55:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie