Konsultacje z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie o konsultacjach

20‑03‑2019 12:15:27

Kuźnia Raciborska 20.03.2019r.

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji

 

Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

  • w sprawie inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

13‑02‑2019 14:27:39

Kuźnia Raciborska, dnia 13.02.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

o przeprowadzeniu konsultacji

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania przyznanych w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.    

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 lutego 2019 r., termin zakończenia konsultacji: 20 lutego 2019 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.      

 

                                                                                               BURMISTRZ

                                                                           /-/ inż. Paweł Macha

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

13‑02‑2019 14:22:20

Kuźnia Raciborska, dnia 13.02.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o przeprowadzeniu konsultacji

 

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie uchylenia uchwały nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie rzeczowej.    

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 lutego 2019 r., termin zakończenia konsultacji: 20 lutego 2019 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.      

 

                                                                                               BURMISTRZ

                                                                          /-/ inż. Paweł Macha

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

08‑02‑2019 13:28:59
projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wykazu kapielisk na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

09‑01‑2019 15:04:11

Kuźnia Raciborska, dnia 09.01.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

o przeprowadzeniu konsultacji

 

Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie „Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:  09 styczeń 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 16 styczeń 2019 r.

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Obywatelski w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

 

 

Burmistrz Miasta

Kuźnia Raciborska

/-/ Paweł Macha

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

09‑01‑2019 14:26:04

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), § 3 ust. 1 w związku z § 1 ust. 1 uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921  z 2 grudnia 2010 r.) zmienionej Uchwałą nr XXVI/288/2013  Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 marca 2013 r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. 2013, poz. 2478 z 15 marca 2013 r.)  ogłaszam, co następuje:

 

§ 1. 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

 

2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu :

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

4. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia.

§ 2. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 09.01.2019 r., termin zakończenia konsultacji: 16.01.2019 r.

 

           

 Burmistrz

 (-) inż. Paweł Macha

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

03‑01‑2019 15:42:04

w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2018-2032”.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 4 stycznia 2019 r.

Termin zakończenia konsultacji: 10 stycznia 2019 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

13‑12‑2018 16:35:48

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany statutu sołectwa Budziska.    

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 grudnia 2018 r., termin zakończenia konsultacji: 20 grudnia 2018 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta Kuźnia Raciborska.   

 

BURMISTRZ

                                                                        /-/ inż. Paweł Macha

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

11‑12‑2018 13:36:33

Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   11 grudzień 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 18 grudzień 2018 r.

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Obywatelski w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

11‑12‑2018 13:33:08

Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   11 grudzień 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 18 grudzień 2018 r.

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Obywatelski w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 30 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Marek
email: sylwia.marek@umkuznia.pl tel.:32 419 14 17 wew.112
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Data ostatniej aktualizacji:
20‑03‑2019 12:21:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie