Informacje, ogłoszenia


Obwieszczenie

29‑09‑2022 16:31:04

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach zwiadamia, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 40-609 Katowice, ul. Lechicka 24, działającego przez Pełnomocnika.

 

Pełna treść obwieszczenia dostępna w załączniku

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

14‑09‑2022 10:20:09

OBWIESZCZENIE

 

      Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  2081) zwanej dalej „u.o.o.ś.” oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zwanej dalej „k.p.a.”,

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

zawiadamia,

       o zakończeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek  inwestora: spółki Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych i innych odpadów ulegających biodegradacji”, planowanego do realizacji na terenie gminy Kuźnia Raciborska na częściach działek o nr ew. 129/9, 129/7, 134/4 oraz 138/15.

W związku z powyższym, informuje się strony postępowania zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 06, w godzinach pracy urzędu.

W toku postępowania uzyskano opinie organów: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

POUCZENIE

 

      Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 k.p.a.). Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu (art. 73 § 1a k.p.a.).

     Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony (art. 73 § 2 k.p.a.).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1 k.p.a.).W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. (art. 41 § 2 k.p.a).

                  Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z up. Burmistrza

/-/ inż. Patrycja Treffon

Kierownik Referatu

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

06‑09‑2022 15:11:31

Z A W I A D O M I E N I E


          Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolupodaje do publicznej wiadomości informację: o wydanej, w dniu 29.08.2022r., decyzji nr WOOŚ.420.9.1.2018.IOC/MP.20 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych „Pleso” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, miejscowość: Dobrosławice, Gościęcin, Grudynia Wielka, Naczęsławice, Trawniki, Urbanowice w gminie Pawłowiczki, które wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie realizowane w gminach: Pawłowiczki (obręby: Dobrosławice,Gościęcin, Grudynia Wielka, Naczęsławice, Trawniki, Urbanowice), Cisek (obręby:Nieznaszyn,Łany,Podlesie,Miejsce Odrzańskie), Polska Cerekiew (obręby: Ligota Mała,PolskaCerekiew,Zakrzów, Jaborowice), Kuźnia Raciborska (obręby: Turze, Budziska, Kuźnia Raciborska).Treść ww. decyzji została udostępniona 29.08.2022r., w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, na okres 14 dni. Z treścią dokumentacji zapoznać się można w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, p. 4.11, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem 77 45 26 230. Dodatkowo kopia decyzji jest dostępna w Urzędach Gminy: Pawłowiczki, Cisek,Polska Cerekiew, Kuźnia Raciborska.

 

Alicja Majewska
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

04‑08‑2022 16:39:26

            Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. ) zwanej dalej „k.p.a”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zwaną dalej jako „ooś”, zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych i innych odpadów ulegających biodegradacji”, planowanego do realizacji na terenie gminy Kuźnia Raciborska na częściach działek o nr ew. 129/9, 129/7, 134/4 oraz 138/15, wszczętego na wniosek inwestora: spółkę : Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska.

          Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tych organów wymagane.

          Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art.81.ust 1.

Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3)działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

          W związku z powyższym, informuje się strony postępowania zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 06, w godzinach pracy urzędu.

          Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                          Z up. BURMISTRZA

                                                                                          /-/ inż. Patrycja Treffon

                                                                                          Kierownik Referatu

                                                                              Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

18‑07‑2022 11:44:10

Wójt Gminy Nędza zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Kuźnia Raciborska 1 "

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

14‑06‑2022 15:26:54
Prezydent Miasta Raciborza informuje, że w dniu 06.06.2022 r. wydana została decyzja nr 83/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach przesięwzięcia pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska-Nędza)".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

01‑06‑2022 09:20:34

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2021 r.,  znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300, zgromadzony został cały materiał dowodowy.

      Równocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, a przed wydaniem decyzji kończącej  postępowanie wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Pełna Treść Zawiadomienia Dostępna w Załączniku

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

28‑04‑2022 11:53:40

Kuźnia Raciborska, dnia 27.04.2022 r

  BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA                                .
     ul. Słowackiego 4
47-420 Kuźnia Raciborska

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2021 r., poz. 2373 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości

informację o przyjęciu dokumentu „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Kuźnia Raciborska” przyjętego uchwałą nr XLVIII/382/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.04.2022 r. i o możliwości zapoznania się z jego treścią na stronie https://kuzniaraciborska.esesja.pl/. Uzasadnienie oraz podsumowanie dokumentu stanowią załączniki do niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ

/-/ inż. Paweł Macha

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach

15‑03‑2022 12:21:14

na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 390 ust 1 pkt 1 lit. b), art. 397 ust. 3 pkt 2, art.400 ust.7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.),

informuje

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek 2 listopada 2021 r. (data wpływu: 4 listopada 2021 r. RKP-2021-11100), skorygowanego przy piśmie z dnia 4 marca 2022 r., Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 45, reprezentowanego przez Pełnomocnika, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w gminnej drodze wewnętrznej w Kuźni Raciborskiej, częściowo zlokalizowanej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (tj. wzdłuż odcinka planowanej drogi, łączącej ul. Topolową z ul. Strażacką w Kuźni Raciborskiej, od km 0+131 do km 0+406).

PEŁNA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA DOSTĘPNA W ZAŁĄCZNIKU

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

16‑02‑2022 11:18:58

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.) zwanej dalej „ustawą ooś.”, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zwanej dalej „k.p.a.”,

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację,

 

że dnia 15.02.2022r. na wniosek Pani Joanny Zajdowicz reprezentującej PBiEŚ SEPO Sp. z o.o., z siedzibą w Knurowie przy ul. Dworcowej 47, pełnomocnika inwestora: Odlewni „RAFAMET” Sp. z o.o., z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica 1, z dnia 20 sierpnia 2021 (data wpływu 23 sierpnia 2021r) została wydana decyzja OŚ.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Posadowienie stanowiska do indukcyjnego topienia metali o wydajności 12 000 kg/h wraz z infrastrukturą na terenie Odlewni Rafamet Sp. z o.o.”, planowanego do realizacji w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica 1, na terenie działek o numerze geodezyjnym 947/25, 947/28, 947/30 obręb 0003, jednostka ewidencyjna Kuźnia Raciborska, miasto w gminie Kuźnia Raciborska, powiat raciborski, województwo śląskie.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy: wnioskiem, raportem oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, uzupełnieniami, uzyskanymi opiniami organów opiniujących oraz uzgodnieniami organów uzgadniających można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu.

POUCZENIE

Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 k.p.a.). Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu (art. 73 § 1a k.p.a.).

Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony (art. 73 § 2 k.p.a.).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1 k.p.a.).

W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. (art. 41 § 2 k.p.a).

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz elektronicznie na adres poczta@kuzniaraciborska.pl. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

W związku z powyższym informuję strony postępowania, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się niniejszego obwieszczenia czyli od 16.02.2022r do 02.03.2022r. uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji i w terminie 14 dni mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie, składania ewentualnych wniosków i zastrzeżeń. Materiał dowodowy dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kuźnia Raciborska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

 

Z up. BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Zastępca Burmistrza

Miasta Kuźnia Raciborska

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 77 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  24‑08‑2018 06:55:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  24‑08‑2018 06:55:56
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2022 16:37:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie