Informacje, ogłoszenia


Zawiadomienie

18‑04‑2023 09:13:31

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Tauron Dystrybucja S.A, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, spółki działającej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku wodnego Wierzbnik linią kablową niskiego napięcia w Bargłówce w rejonie ul. Biały Dwór w ramach zadania: "Budowa przyłącza kablowego dla zasilania zabudowań rolniczych Bargłówce, ul. Biały Dwór - dz. nr 47".

 

Pełna treścią zawiadomienia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

07‑04‑2023 09:25:45

Informuje się, że na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 572), odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kuźnia Raciborska w 2023 roku, zgodnie z podpisaną umową, jest realizowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku, ul. Majątkowa 42. (www.schronisko.rybnik.pl).

 

  1. Odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się każdorazowo – na zgłoszenia telefoniczne kierowane z Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, jak również przez Sołtysów lub funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej, o błąkających się zwierzętach bez opieki, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa, wobec których zachodzi podejrzenie o pogryzienie oraz rannych w wypadkach ulicznych. Działania są podejmowane w godz. od 700-1500 w dni powszednie oraz soboty, niedziele i święta, z zastrzeżeniem, że od zmierzchu do świtu tylko w przypadkach pogryzień oraz stanowiących  bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi.
  2. Po umieszczeniu w schronisku zwierzęta podlegają:
  • ocenie stanu zdrowia przez Lekarza Weterynarii,
  • 14 dniowej kwarantannie oraz niezbędnym szczepieniom profilaktycznym,
  • obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji po odbyciu kwarantanny.
  1. Po ujawnieniu się właściciela zwierzę zostanie zwrócone po wykazaniu przez niego swoich praw właścicielskich oraz po uregulowaniu całkowitych kosztów pobytu zwierzęcia w schronisku.
  2. Jeżeli w ciągu 14 dni zwierzę nie zostanie odebrane przez jego właściciela, Schronisko może je oddać do adopcji.   

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji

30‑03‑2023 14:56:38

Wójt Gminy Nędza zawiadamia strony o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Nędza odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 883/2, 883/4, 892, 900,901, 916, 936, 937 obręb ewidencyjny Kuźnia Raciborska gmina Kuźnia Raciborska" na wniosek złożony przez WTL10 Sp. z o.o., ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26 lok. U10, 02-306 Warszawa. Odwołanie zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

07‑03‑2023 13:16:39

Wójt Gminy Nędza zawiadamia strony postępowania i podaje do publicznej wiadomości informację, że dnia 01.03.2023 r. została wydana decyzja o odmowie wydania decyzji o śroowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ;"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 883/2, 883/4, 892, 900, 901, 916, 936, 937 obręb ewidencyjny Kuźnia Raciborska gmina Kuźnia Raciborska"

pełna treść obwieszczenia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

31‑01‑2023 13:44:45

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach,  informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosel Las Huberta Sp. z o.o., ul. Rogera 13/1, 47-430 Rudy, działającej przez Pełnomocnika - osobę fizyczną, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujace wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, należących do przedsiebiorstwa Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zakładu rozbioru, konfekcjonowania oraz przetwórstwa dziczyzny i miesa wieprzowego "las Huberta" zlokalizowanego w Rudach 47-430, przy ul. Rybnickiej 1A do punktu zlewnego miejskiej Oczyszczalni Ścieków położonego na działce 2249/88 przy ul. Wodnej 19 w Raciborzu.

 

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

30‑01‑2023 10:14:26

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 7 września 2022 r.(data wpływu: 08.09.2022 r.), skorygowany pismem z dnia 19 grudnia 2022 r. (data wpływu: 20.12.2022 r.) oraz pismem z dnia 3 stycznia 2023 r. (data wpływu: 10.01.2023 r.) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 40-609 Katowice, ul. Lechicka 24, działającego przez Pełnomocnika

 

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

24‑01‑2023 09:45:16

Wójt Gminy Nędza zawiadamia strony o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 883/2, 883/4, 892, 900, 901, 916, 936, 937 obręb ewidencyjny Kuźnia Raciborska gmina Kuźnia Raciborska".

 

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

24‑01‑2023 09:36:12

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania na wniosek z 16 sierpnia 2022 r. Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na ciągu C-E 59 - linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn-Koźle - Chałupki", zostało wydane postanowienie znak: WOOŚ.420.42.2022.MK1.9 z 18 stycznia 2023 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

 

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

24‑01‑2023 09:25:43

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 5 września 2022 r. (data wpływu 08.09.2022 r.), skorygowany pismem z dnia 19 grudnia 2022 r.     (data wpływu: 20.12.2022 r.) oraz pismem z dnia 5 stycznia 2023 r. (data wpływu: 10.01.2023 r.) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 40-609 Katowice, ul. Lechicka 24, działającego przez Pełnomocnika.

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie

24‑01‑2023 09:12:39

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach postanawia sprostować  z urzędu decyzję własną z dnia 14 grudnia 2022 r. znak GL.ZUZ.1.4210.326.2022.AD, umarzającą postępowanie w części (...) oraz udzielającą Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 40-609 Katowice, ul. Lechicka 24, działającemu przez Pełnomocnika, pozwoleń wodnoprawnych w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+00 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska - Nędza)"

 

Pełna treść postanowienia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 94 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 10
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  24‑08‑2018 06:55:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  24‑08‑2018 06:55:56
Data ostatniej aktualizacji:
18‑04‑2023 09:30:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie