Decyzje środowiskowe


Obwieszczenie GN.6220.17.2019

03‑02‑2020 14:21:11

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  2081 ze zm.) zwanej dalej „ustawą ooś.”, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a.”,

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację,

że dnia 24.01.2020r. na wniosek inwestora: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, złożony przez pełnomocnika Pana Radosława Mencfel reprezentującego P.U.H. DROG-MEN, ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 na odcinku od km 14+591 do km 16+491 w miejscowości Kuźnia Raciborska”, planowanego do realizacji na terenie gminy Kuźnia Raciborska została wydana decyzja GN.6220.17.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

22‑01‑2020 09:58:43

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.420.136.2019.JKS.11 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.: WOOŚ.420.136.2019.JKS.10 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnek w miejscowości Budziska i Kuźnia Raciborska".

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie GN.6220.20.2019

09‑01‑2020 08:24:55

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację, że dnia 08.01.2020r. na wniosek inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ul.Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska, złożony przez pełnomocnika Pana Andrzeja Sawickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: PUIBiP ”SAWAND-BUD” ul. Spółdzielcza 4/5, 47-400 Racibórz została wydana decyzja GN.6220.20.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: .: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Turze i Ciechowice”, planowanego do realizacji na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz gminy Nędza.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie GN.6220.17.2019

03‑01‑2020 17:03:32

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  2081) zwanej dalej „u.o.o.ś.”, ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1712) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zwanej dalej „k.p.a.”,

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

zawiadamia,

o zakończeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek inwestora: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, złożony przez pełnomocnika Pana Radosława Mencfel reprezentującego P.U.H. DROG-MEN, ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 na odcinku od km 14+591 do km 16+491 w miejscowości Kuźnia Raciborska”, planowanego do realizacji na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

Jednocześnie informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia tj. od dnia 3 stycznia 2020 r. do dnia 17 stycznia 2020r.,  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie GN.6220.20.2019

17‑12‑2019 15:41:55

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  2081) zwanej dalej „u.o.o.ś.”, ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1712) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zwanej dalej „k.p.a.”,

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

zawiadamia,

o zakończeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska, złożony przez pełnomocnika Pana Andrzeja Sawickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: PUIBiP ”SAWAND-BUD” ul. Spółdzielcza 4/5, 47-400 Racibórz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Turze i Ciechowice”, planowanego do realizacji na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz gminy Nędza.

Jednocześnie informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia obwieszczenia tj. od dnia 19 grudnia 2019 r. do dnia 2 stycznia 2020r.,  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

18‑11‑2019 13:48:31

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.  2081 ze zm.) zwanej dalej „ustawą ooś.”, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a.”,

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację,

że dnia 06.11.2019r. na wniosek inwestora: spółki  MIXT Sp. z o.o., ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże znak DŚ/485/2019 z dnia 12.08.2019 (data wpływu 19.08.2019) została wydana decyzja GN.6220.18.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż nowej pogłębiarki do wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża „Ruda” w granicach wyznaczonego obszaru górniczego „Ruda 3” oraz montaż nowych urządzeń do przerobu kruszyw w ramach istniejącego zakładu przeróbczego na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Ruda” na gruntach w miejscowości Budziska, Ruda, Turze w gminie Kuźnia Raciborska”, planowanego do realizacji na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu.

POUCZENIE

Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 k.p.a.). Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu (art. 73 § 1a k.p.a.).

Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony (art. 73 § 2 k.p.a.).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1 k.p.a.).

W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. (art. 41 § 2 k.p.a).

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz elektronicznie na adres poczta@kuzniaraciborska.pl. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

 

Z up. BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Małgorzata Pabian

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz Sołectw Ruda, Turze i Budziska oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie GN.6220.20.2019

30‑10‑2019 15:29:41

OBWIESZCZENIE                        

                                                                                                                     

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2081 ze zm.) zwaną dalej jako „ooś”, zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Turze i Ciechowice”, planowanego do realizacji na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz gminy Nędza, wszczętego na wniosek inwestora: Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska, złożony przez pełnomocnika Pana Andrzeja Sawickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: PUIBiP ”SAWAND-BUD” ul. Spółdzielcza 4/5, 47-400 Racibórz.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tych organów wymagane.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art.81.ust 1.

Przez obszar ten rozumie się:

  1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
  3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W związku z powyższym, informuje się strony postępowania zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu.  

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie GN.6220.18.2019 z dnia 15.10.2019r.

16‑10‑2019 09:33:09

Obwieszczenie GN.6220.18.2019  z dnia 15.10.2019r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Montaż nowej pogłębiarki do wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża „Ruda” w granicach wyznaczonego obszaru górniczego „Ruda 3” oraz montaż nowych urządzeń do przerobu kruszyw w ramach istniejącego zakładu przeróbczego na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Ruda” na gruntach w miejscowości Budziska, Ruda, Turze w gminie Kuźnia Raciborska”, planowanego do realizacji na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

02‑10‑2019 15:45:03

Kużnia Raciborska, 2019-09-30

 

GN.6220.18.2019

                                                           OBWIESZCZENIE                        

                                                                                                                     

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2081 ze zm.) zwaną dalej jako „ooś”, zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Montaż nowej pogłębiarki do wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża „Ruda” w granicach wyznaczonego obszaru górniczego „Ruda 3” oraz montaż nowych urządzeń do przerobu kruszyw w ramach istniejącego zakładu przeróbczego na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Ruda” na gruntach w miejscowości Budziska, Ruda, Turze w gminie Kuźnia Raciborska”, planowanego do realizacji na terenie gminy Kuźnia Raciborska, wszczętego na wniosek inwestora: spółkę  MIXT Sp. z o.o., ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ooś tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tych organów wymagane. Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach dołączone zostały do akt sprawy. 

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu.  

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

02‑10‑2019 15:39:54

 Kuźnia Raciborska, 2019-09-30

 

GN.6220.17.2019

                                                           OBWIESZCZENIE                        

                                                                                                                     

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2081 ze zm.) zwaną dalej jako „ooś”, zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 na odcinku od km 14+591 do km 16+491 w miejscowości Kuźnia Raciborska”, planowanego do realizacji na terenie gminy Kuźnia Raciborska, wszczętego na wniosek inwestora: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach , ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, złożony przez pełnomocnika Pana Radosława Mencfel reprezentującego P.U.H. DROG-MEN, ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ooś tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tych organów wymagane. Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach dołączone zostaną do akt sprawy. 

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu.  

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem”. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 12 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  14‑05‑2019 11:42:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  14‑05‑2019 11:42:12
Data ostatniej aktualizacji:
03‑02‑2020 14:22:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie