Obwieszczenie

02‑10‑2019 15:45:03

Kużnia Raciborska, 2019-09-30

 

GN.6220.18.2019

                                                           OBWIESZCZENIE                        

                                                                                                                     

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zwanej dalej „k.p.a”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2081 ze zm.) zwaną dalej jako „ooś”, zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Montaż nowej pogłębiarki do wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża „Ruda” w granicach wyznaczonego obszaru górniczego „Ruda 3” oraz montaż nowych urządzeń do przerobu kruszyw w ramach istniejącego zakładu przeróbczego na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Ruda” na gruntach w miejscowości Budziska, Ruda, Turze w gminie Kuźnia Raciborska”, planowanego do realizacji na terenie gminy Kuźnia Raciborska, wszczętego na wniosek inwestora: spółkę  MIXT Sp. z o.o., ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ooś tutejszy organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko byłoby zdaniem tych organów wymagane. Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach dołączone zostały do akt sprawy. 

W związku z powyższym, informuje się zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 k.p.a. o możliwości zapoznawania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiadania się w przedmiotowej sprawie osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu.  

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś „Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.”. 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu