Ogłoszenia o przetargach


Ogłoszenie

11‑05‑2023 16:29:49
 1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 3, zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00029482/8, o użytku Ba, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer:
 1. 415/16 o pow.0,4995ha, cena wywoławcza 172.330,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 17.250,-zł, dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej przez gminną drogę wewnętrzną ozn. ewid. dz. nr 415/13,
 2. 415/18 o pow.0,5008ha, cena wywoławcza 172.780,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 17.280,-zł, dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej przez gminną drogę wewnętrzną ozn. ewid. dz. nr 415/13.

 

 1. Działki te położone są na terenie, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska, zatwierdzonym uchwałą numer XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016r., przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i obiekty handlu hurtowego oznaczony symbolem 3P.

Poszczególne działki mają kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu.

                 Nieruchomość jest niezabudowana, nie ogrodzona, nieuzbrojona.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:
 1. Zabudowy, zgodnie z przeznaczeniem terenu, w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie budowy nastąpi w terminie 12 miesięcy od podpisania tejże umowy, pod rygorem zapłaty kar umownych.
 2. W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określony wyżej w pkt 1 termin nie ulega wydłużeniu.
 3. Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast zakończenie datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.
 4. W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw.
 5. Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 4 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy, pod warunkiem zawiadomienia Gminy w formie pisemnej, w terminie 30-dni od ustania przeszkód.
 6. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 10.000,-zł (dziesięćtysięcyzłotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki. Liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.
 7. W przypadku nabycia dwóch działek z jednoczesnym wpisem do jednej księgi wieczystej, zobowiązania nowonabywcy i ustalenia wynikające z pkt. od 1 do 6, wykonane do jednej z nabytych działek uważa się za spełnione.
 1. Gmina Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do pięciu lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.
 2. Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2023 r., siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, odpowiednio:
 1. Działka nr 415/16 o godzinie 9.00
 2. Działka nr 415/18 o godzinie 9.45

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 19.06.2023r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

                Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

20‑03‑2023 12:01:41
 1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości  zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej przy ul. Raciborskiej 28 w Turzu, na działce nr 782/2 o pow.0,0804ha, a.m5, zapisanej w   KW GL1R/00037758/3.

Działka 782/2 a.m5 w Turzu położona jest na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. W studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska zatwierdzonym uchwałą nr XLII/327/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25.11.2021 r., działka ta jest położona na terenach RMM - obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem. Działka jest zabudowana budynkiem usługowym (dawne przedszkole). Budynek jest obiektem piętrowym, podpiwniczonym w części (kotłownia), wybudowanym w latach 30-tych ubiegłego wieku. Budynek rozbudowany w latach 60-tych i dostosowany do funkcji jaką pełnił (przedszkole). Budynek wymaga remontu. Powierzchnia użytkowa budynku 216m². Dostęp do drogi publicznej od ul. Raciborskiej. Nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta jest ogrodzona.

 1. Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1R/00037758/3 wolne są od obciążeń i zobowiązań.
 2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 2.09.2022 r., drugi przetarg      

             odbył się w dniu 9.01.2023 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym

 1. Cena wywoławcza 100.000,-zł brutto, zaliczka stanowiąca 10% ceny wywoławczej
               wynosi 10.000,-zł.
 2. Rokowania odbędą się w dniu 25.04.2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim  
             w  Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, sala Urzędu Stanu Cywilnego.

Uczestnikami rokowań mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które złożą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach do dnia 19.04.2023r., oraz wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
W przypadku małżonków do uczestnictwa w rokowaniach konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich, który okaże Komisji stosowne pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przed otwarciem rokowań uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

 1. Zaliczkę wpłacać należy do dnia 19.04.2023 r. na konto Gminy Kuźnia Raciborska

      ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik, Nr 521050134410000022 93737405.

Zgłoszenia złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Rokowania na zbycie nieruchomości zabudowanej na dz. nr 782/2 w Turzu, ul. Raciborska 28” powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest   osoba prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach stanowiących przedmiot rokowań oraz o warunkach rokowań można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w pok. nr 14, lub pod numerem tel. 730 500 627 lub nr 32 419 14 54 do dnia 19.04.2023 r.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który w wyniku rokowań został ustalony nabywcą, zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, zaliczka ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom zaliczki będą zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia rokowań.

Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Tryb przeprowadzenia rokowań określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 r., poz. 2213).

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

24‑02‑2023 17:32:58

                                                                                                 Kuźnia Raciborska 23.02.2023 r.

OGŁOSZENIE

 1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Rudach, na karcie mapy 2, zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00043523/2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer:
 1. dz. nr 164/3 o pow.0,0851ha, {użytek RVI-0,0199ha, ŁV-0,0236ha, PsVI-0,0416ha}, za cenę wywoławczą 114.885,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 11.489,-zł,
 2. dz. nr 164/4 o pow.0,0891ha, {użytek RVI-0,0115ha, ŁV-0,0620ha, PsVI-0,0156ha}, za cenę wywoławczą 120.285,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.029,-zł,
 3. dz. nr 164/5 o pow.0,0951ha, {użytek RVI-0,0915ha, ŁV-0,0036ha}, cena wywoławcza 128.385,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.839,-zł,
 4. dz. nr 164/6 o pow.0,0951ha, {użytek RVI}, za cenę wywoławczą 128.385,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.839,-zł,
 5. dz. nr 164/7 o pow.0,0812 ha {użytek RVI}, za cenę wywoławczą 109,620,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.962,-zł,
 6. dz. nr 164/8 o pow.0,0792 ha {użytek RVI}, za cenę wywoławczą 106.920,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.692,-zł,
 7. dz. nr 164/9 o pow.0,0854 ha, {użytek ŁV-0,0248ha, LsV-0,0606ha}, za cenę wywoławczą 115.290,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 11.529,-zł. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla tej działki należy zwrócić się do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z wnioskiem o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej,
 8. dz. nr 164/11 o pow.0,0947 ha {użytek ŁV}, za cenę wywoławczą 127.845,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.785,-zł,
 9. dz. nr 164/12 o pow.0,0883ha, {użytek RVI-0,0099ha, ŁV-0,0784ha}, za cenę wywoławczą 119.205,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 11.921,-zł,
 10. dz. nr 164/13 o pow.0,0820ha, {użytek RVI-0,0122ha, ŁV-0,0698ha}, za cenę wywoławczą 110.700,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 11.070,-zł,
 11. dz. nr 164/14 o pow.0,0758ha, {użytek RVI-0,0101ha, ŁV-0,0657ha}, za cenę wywoławczą 102.330,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.233,-zł,
 12. dz. nr 164/15 o pow.0,0927ha, {użytek RVI-0,0245ha, ŁV-0,0682ha}, za cenę wywoławczą 125.145,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.515,-zł,
 13. dz. nr 164/16 o pow.0,1053ha, {użytek ŁV}, za cenę wywoławczą 142.155,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 14.216,-zł,

 

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/279/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 11 maja 2017 r., ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz.3139 działki nr 164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 164/7 i 164/8 położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem B 56MN zaś działki nr 164/9, 164/10, 164/11, 164/12, 164/13, 164/14, 164/15 i 164/16 położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem B 57MN.

Poszczególne działki mają kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu, są niezagospodarowane, porośnięte trawą oraz drzewami. Teren poszczególnych działek jest nieogrodzony i nieuzbrojony. W nowo urządzonej drodze gminnej wbudowana została infrastruktura techniczna (sieć wod-kan) wraz z odgałęzieniami umożliwiającymi ich przyłączenie do sieci. Przy czym korzystanie z sieci kanalizacji będzie możliwe po wybudowaniu na terenie Rud systemu kanalizacyjnego, który umożliwi odbiór ścieków z tego rejonu. Planowany termin jego powstania to 2029 rok. Do tego czasu każda nieruchomość będzie musiała mieć indywidulany zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:
 1. Zabudowy, zgodnie z przeznaczeniem terenu, w terminie 60 miesięcy od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie budowy nastąpi w terminie 24 miesięcy od podpisania tejże umowy, pod rygorem zapłaty kar umownych.
 2. W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określony wyżej w pkt 1 termin nie ulega wydłużeniu.
 3. Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast zakończenie datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.
 4. W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw, z zastrzeżeniem ust.5.
 5. Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 4 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Gminy i złożenia wniosku w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 30-dni od ustania przeszkód.
 6. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 10.000,-zł (dziesięćtysięcyzłotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.
 7. W przypadku nabycia dwóch sąsiadujących ze sobą działek z jednoczesnym wpisem do jednej księgi wieczystej, zobowiązania nowonabywcy i ustalenia wynikające z pkt. od 1 do 6, wykonane do jednej z nabytych działek uważa się za spełnione.
 1. Gmina Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do pięciu lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.
 2. Przetarg odbędzie się 4 kwietnia 2023 r., siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, odpowiednio:
 1. Działka nr 164/3 o godzinie 8.30
 2. Działka nr 164/4 o godzinie 9.00
 3. Działka nr 164/5 o godzinie 9.30
 4. Działka nr 164/6 o godzinie 10.00
 5. Działka nr 164/7 o godzinie 10.30
 6. Działka nr 164/8 o godzinie 11.00
 7. Działka nr 164/9 o godzinie 11.30
 8. Działka nr 164/11 o godzinie 12.00
 9. Działka nr 164/12 o godzinie 12.30
 10. Działka nr 164/13 o godzinie 13.00
 11. Działka nr 164/14 o godzinie 13.30
 12. Działka nr 164/15 o godzinie 14.00
 13. Działka nr 164/16 o godzinie 14.30
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 29.03.2023r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG, zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel. 0 32 419 14 54  i tel. 730 500 627.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

24‑02‑2023 08:44:49
 1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Rudach, na karcie mapy 2, zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00043523/2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer:
 1. dz. nr 164/3 o pow.0,0851ha, {użytek RVI-0,0199ha, ŁV-0,0236ha, PsVI-0,0416ha}, za cenę wywoławczą 114.885,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 11.489,-zł,
 2. dz. nr 164/4 o pow.0,0891ha, {użytek RVI-0,0115ha, ŁV-0,0620ha, PsVI-0,0156ha}, za cenę wywoławczą 120.285,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.029,-zł,
 3. dz. nr 164/5 o pow.0,0951ha, {użytek RVI-0,0915ha, ŁV-0,0036ha}, cena wywoławcza 128.385,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.839,-zł,
 4. dz. nr 164/6 o pow.0,0951ha, {użytek RVI}, za cenę wywoławczą 128.385,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.839,-zł,
 5. dz. nr 164/7 o pow.0,0812 ha {użytek RVI}, za cenę wywoławczą 109,620,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.962,-zł,
 6. dz. nr 164/8 o pow.0,0792 ha {użytek RVI}, za cenę wywoławczą 106.920,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.692,-zł,
 7. dz. nr 164/9 o pow.0,0854 ha, {użytek ŁV-0,0248ha, LsV-0,0606ha}, za cenę wywoławczą 115.290,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 11.529,-zł. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla tej działki należy zwrócić się do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z wnioskiem o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej,
 8. dz. nr 164/11 o pow.0,0947 ha {użytek ŁV}, za cenę wywoławczą 127.845,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.785,-zł,
 9. dz. nr 164/12 o pow.0,0883ha, {użytek RVI-0,0099ha, ŁV-0,0784ha}, za cenę wywoławczą 119.205,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 11.921,-zł,
 10. dz. nr 164/13 o pow.0,0820ha, {użytek RVI-0,0122ha, ŁV-0,0698ha}, za cenę wywoławczą 110.700,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 11.070,-zł,
 11. dz. nr 164/14 o pow.0,0758ha, {użytek RVI-0,0101ha, ŁV-0,0657ha}, za cenę wywoławczą 102.330,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.233,-zł,
 12. dz. nr 164/15 o pow.0,0927ha, {użytek RVI-0,0245ha, ŁV-0,0682ha}, za cenę wywoławczą 125.145,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.515,-zł,
 13. dz. nr 164/16 o pow.0,1053ha, {użytek ŁV}, za cenę wywoławczą 142.155,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 14.216,-zł,

 

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/279/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 11 maja 2017 r., ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz.3139 działki nr 164/3, 164/4, 164/5, 164/6, 164/7 i 164/8 położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem B 56MN zaś działki nr 164/9, 164/10, 164/11, 164/12, 164/13, 164/14, 164/15 i 164/16 położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem B 57MN.

Poszczególne działki mają kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu, są niezagospodarowane, porośnięte trawą oraz drzewami. Teren poszczególnych działek jest nieogrodzony i nieuzbrojony. W nowo urządzonej drodze gminnej wbudowana została infrastruktura techniczna (sieć wod-kan) wraz z odgałęzieniami umożliwiającymi ich przyłączenie do sieci. Przy czym korzystanie z sieci kanalizacji będzie możliwe po wybudowaniu na terenie Rud systemu kanalizacyjnego, który umożliwi odbiór ścieków z tego rejonu. Planowany termin jego powstania to 2029 rok. Do tego czasu każda nieruchomość będzie musiała mieć indywidulany zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:
 1. Zabudowy, zgodnie z przeznaczeniem terenu, w terminie 60 miesięcy od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie budowy nastąpi w terminie 24 miesięcy od podpisania tejże umowy, pod rygorem zapłaty kar umownych.
 2. W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określony wyżej w pkt 1 termin nie ulega wydłużeniu.
 3. Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast zakończenie datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.
 4. W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw, z zastrzeżeniem ust.5.
 5. Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 4 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Gminy i złożenia wniosku w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 30-dni od ustania przeszkód.
 6. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 10.000,-zł (dziesięćtysięcyzłotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.
 7. W przypadku nabycia dwóch sąsiadujących ze sobą działek z jednoczesnym wpisem do jednej księgi wieczystej, zobowiązania nowonabywcy i ustalenia wynikające z pkt. od 1 do 6, wykonane do jednej z nabytych działek uważa się za spełnione.
 1. Gmina Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do pięciu lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.
 2. Przetarg odbędzie się 4 kwietnia 2023 r., siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, odpowiednio:
 1. Działka nr 164/3 o godzinie 8.30
 2. Działka nr 164/4 o godzinie 9.00
 3. Działka nr 164/5 o godzinie 9.30
 4. Działka nr 164/6 o godzinie 10.00
 5. Działka nr 164/7 o godzinie 10.30
 6. Działka nr 164/8 o godzinie 11.00
 7. Działka nr 164/9 o godzinie 11.30
 8. Działka nr 164/11 o godzinie 12.00
 9. Działka nr 164/12 o godzinie 12.30
 10. Działka nr 164/13 o godzinie 13.00
 11. Działka nr 164/14 o godzinie 13.30
 12. Działka nr 164/15 o godzinie 14.00
 13. Działka nr 164/16 o godzinie 14.30
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 29.03.2023r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG, zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel. 0 32 419 14 54  i tel. 730 500 627.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

30‑11‑2022 14:05:15

 

 1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 3, zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00029482/8, o użytku Ba, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 415/16 o pow.0,4995ha, cena wywoławcza 172.330,zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 17.233,-zł, dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej przez gminną drogę wewnętrzną ozn. ewid. dz. nr 415/13. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 3.06.2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 2. Działka ta położona jest na terenie, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska, zatwierdzonym uchwałą numer XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016r., przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i obiekty handlu hurtowego oznaczony symbolem 3P. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu.  Nieruchomość jest niezabudowana, nie ogrodzona, nieuzbrojona. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2023 r., o godz. 10.00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w pokoju 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 2.01.2023r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

30‑11‑2022 11:39:34

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, będącej lokalem mieszkalnym 17/2 w budynku przy ul. Leśnej w Jankowicach, położonym na działce nr 192/1 o pow.0,1094ha, a.m1, KW GL1R/00036869/7.

Działka 192/1 a.m1 w Jankowicach położona jest na terenach przeznaczonych miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową ozn. symb. C 20MN. Lokal mieszkalny 17/2 położony jest na parterze, składa się z jednego pokoju, pomieszczenia gospodarczego, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 24,20 m², przynależnym pomieszczeniem o pow.8,85m².

Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 843/10000.

Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1R/00036869/7 wolne są od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2023r., o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w pokoju nr 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne ptrzepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 2.01.2023r.

 

L
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

30‑11‑2022 11:26:18

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej przy ul. Raciborskiej 28 w Turzu, na działce nr 782/2 o pow.0,0804ha, a.m5, zapisanej w KW GL1R/00037758/3.

Działka 782/2 a.m5 w Turzu położona jest na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. W studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska zatwierdzonym uchwałą nr XLII/327/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25.11.2021 r., działka ta jest położona na terenach RMM - obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem. Działka jest zabudowana budynkiem usługowym (dawne przedszkole). Budynek jest obiektem piętrowym, podpiwniczonym w części (kotłownia), wybudowanym w latach 30-tych ubiegłego wieku. Budynek rozbudowany w latach 60-tych i dostosowany do funkcji jaką pełnił (przedszkole). Budynek wymaga remontu. Powierzchnia użytkowa budynku 216m². Dostęp do drogi publicznej od ul. Raciborskiej. Nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta jest ogrodzona.

 

Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2023 r., o godz.9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w pokoju nr 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 02.01.2023 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

29‑07‑2022 12:51:57

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, będącej lokalem mieszkalnym 17/2 w budynku przy ul. Leśnej w Jankowicach, położonym na działce nr 192/1 o pow.0,1094ha, a.m1, KW GL1R/00036869/7.

Działka 192/1 a.m1 w Jankowicach położona jest na terenach przeznaczonych miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową ozn. symb. C 20MN. Lokal mieszkalny 17/2 położony jest na parterze, składa się z jednego pokoju, pomieszczenia gospodarczego, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 24,20 m², przynależnym pomieszczeniem o pow.8,85m².

Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 843/10000.

Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1R/00036869/7 wolne są od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się 2 września 2022 r., o godz. 10.00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 w pokoju 017.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu - budynek byłego przedszkola w Turzu

29‑07‑2022 12:48:46

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej przy ul. Raciborskiej 28 w Turzu, na działce nr 782/2 o pow.0,0804ha, a.m5, zapisanej w KW GL1R/00037758/3.

Działka 782/2 a.m5 w Turzu położona jest na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. W studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska zatwierdzonym uchwałą nr XLII/327/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25.11.2021 r., działka ta jest położona na terenach RMM - obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem. Działka jest zabudowana budynkiem usługowym (dawne przedszkole). Budynek jest obiektem piętrowym, podpiwniczonym w części (kotłownia), wybudowanym w latach 30-tych ubiegłego wieku. Budynek rozbudowany w latach 60-tych i dostosowany do funkcji jaką pełnił (przedszkole). Budynek wymaga remontu. Powierzchnia użytkowa budynku 216m². Dostęp do drogi publicznej od ul. Raciborskiej. Nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta jest ogrodzona.

 

Przetarg odbędzie się 2 września 2022 r., o godz. 9.00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 w pokoju 017.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

22‑04‑2022 09:33:58

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 3, zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00029482/8, o użytku Ba, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer:

1. 415/14 i 415/15 o łącznej powierzchni 0,9563ha, cena wywoławcza 329.925,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 33.000,-zł, dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej,

2. 415/16 o pow.0,4995ha, cena wywoławcza 172.330,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 17.250,-zł, dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej przez gminną drogę wewnętrzną ozn. ewid. dz. nr 415/13.

 

Przetarg odbędzie się 3 czerwca 2022 r., o godz. 9.00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 w pokoju 017. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 30.05.2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 28 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 12:32:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 12:32:43
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2023 16:34:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie