Ogłoszenia o przetargach


Ogłoszenie

15‑05‑2024 12:26:40
 1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 3, zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00029482/8, o użytku Ba, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 415/18 o pow.0,5008ha, cena wywoławcza 172.780,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 17.280,-zł, dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej przez gminną drogę wewnętrzną ozn. ewid. dz. nr 415/13.

 

 1. Działka położona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska, zatwierdzonym uchwałą numer LXIII/491/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 czerwca 2023r., na terenie przeznaczonym pod usługi lub produkcję przemysłową lub składy i magazyny, oznaczonym symbolem 3.1 U-PP-PS.  Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu. Nieruchomość jest niezabudowana, nie ogrodzona, nieuzbrojona. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7.03.2024 r. Przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym.
 2. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:
 3. Zabudowy nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem terenu, z zachowaniem terminów liczonych od dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży:
 1. rozpoczęcie budowy w terminie do 12 miesięcy,
 2. zakończenie budowy w terminie do 36 miesięcy,

pod rygorem zapłaty kar umownych.

Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast za zakończenie budowy - datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.

 1. W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określony wyżej w pkt 1 termin nie ulega wydłużeniu.
 2. W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw, z zastrzeżeniem ust.4.
 3. Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 3 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Gminy i złożenia wniosku w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 30-dni od ustania przeszkód.
 4. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 10.000,-zł (dziesięćtysięcyzłotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.
 1. Gmina Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do pięciu lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.
 2. Przetarg odbędzie się 25 czerwca 2024 r., siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, o godzinie 9.00. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 19.06.2024r. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana). Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska: ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, pok. nr 14 tel.032 4191454.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

22‑04‑2024 10:04:49
 1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej, na arkuszu mapy 3, zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00059121/9, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer:

 

 1. dz. nr 711/25 o pow.0,1112ha, {użytek RVI-0,0547ha, RV-0,0565ha}, cena 103.940,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.400,-zł
 2. dz. nr 711/24 o pow.0,0923ha, {użytek RVI-0,0858ha, RV-0,0065ha}, cena 90.780,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi
  9.100,-zł
 3. dz. nr 711/22 o pow.0,0952ha, {użytek RVI-0,0941ha, RV-0,0011ha}, cena 93.730,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi
  9.400,-zł
 4. dz. nr 711/20 o pow.0,0981 ha {użytek RV}, cena 90.530,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.100,-zł
 5. dz. nr 711/26 o pow.0,1013 ha, {użytek RVI}, cena 93.480,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.350,-zł

 

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Topolowej Etap I, zatwierdzonym uchwałą nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 września 2019 r., ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz.6140 działki nr 711/25, 711/24, 711/22 i 711/20 położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem  9MN zaś działka nr 711/26 położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem 10MN.  Poszczególne działki mają kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu, są niezagospodarowane, porośnięte trawą oraz drzewami. Teren poszczególnych działek jest nieogrodzony i nieuzbrojony. W nowo urządzonej drodze gminnej wbudowana została sieć wodociągowa oraz „sucha” sieć kanalizacyjna wraz z odgałęzieniami umożliwiającymi ich przyłączenie do sieci. Przy czym korzystanie z sieci kanalizacyjnej będzie uzależnione od możliwości pozyskania i wydatkowania środków na jej podłączenie do sieci kanalizacyjnej głównej. Wykonane jest również oświetlenie uliczne.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, poza jednym, że w dziale III KW nr GL1R/00059121/9 „prawa, roszczenia i ograniczenia” istnieje wpis o odpłatnej służebności gruntowej na czas nieoznaczony polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 705/1, objętej niniejszą księgą wieczystą, pasem o szerokości 4m i długości 55m, biegnącym wzdłuż granicy tej działki z działką 705/2, zaznaczonym na wypisie i wyrysie z dnia 24 maja 2017 r., na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 708/3, objętej księgą wieczystą nr GL1R/00058171/7. Przeniesiono z księgi wieczystej o numerze GL1R/00058172/4. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.12.2023 r. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 28.02.2024 r. Przetargi te zakończyły się wynikami negatywnymi. 

 

 1. Przetarg odbędzie się 28 maja 2024 r., siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, odpowiednio:
 1. Działka nr 711/25 o godzinie 9.00
 2. Działka nr 711/24 o godzinie 9.45
 3. Działka nr 711/22 o godzinie 10.30
 4. Działka nr 711/20 o godzinie 11.15
 5. Działka nr 711/26 o godzinie 12.00

 

 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 22.05.2024r. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG, zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana. Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska: ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg. Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel. 0 32 419 14 54  i tel. 730 500 627.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

07‑03‑2024 14:57:46

INFORMACAJA

Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, oznaczonej dz. nr 782/1 a.m.5 położonej w Turzu

 

 

W dniu 07.03.2024 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nr B.0050.91.2024 z dnia 7,03.2024 r. w składzie:

1. Przewodniczący     - Joanna Migus

2. Członek                  - Joanna Powroźnik

3. Członek                  - Beata Chorzelewska

4. Członek                  - Irena Kalemba

5. Członek                  - Michalina Komarek

dokonała stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia przetargu i ustaliła, że do pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Turzu oznaczonej nr 782/1 o pow.0,0015ha, zapisanej w KW GL1R/00037758/3, zakwalifikowano: Gabrielę Krawiec, 47-440 Nędza, ul. Sadowa 7.

 

Wyżej wymieniona wypełniła warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

01‑02‑2024 11:23:12
 1.       Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 14m², stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej w Budziskach, na arkuszu mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00036318/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer dz. nr 134/1 o pow.0,0293ha, {użytek RIVb-0,0113ha, RV-0,0180ha}, cena 9.940,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 994,-zł.
 2.       Działka położona jest na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. Działka ma kształt wąskiego prostokąta, jest ogrodzona, posiada dostęp do drogi publicznej ul. Fabrycznej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Dział III i IV księgi wieczystej KW nr GL1R/00036318/0 wolne są od wpisów.

 1.       Przetarg odbędzie się 4 marca 2024 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, o godzinie 9.00
 2.       Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 27.02.2024r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG, zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel. 0 32 419 14 54  i tel. 730 500 627.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

26‑01‑2024 09:09:41

I. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 3, zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00029482/8, o użytku Ba, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 415/18 o pow.0,5008ha, cena wywoławcza 172.780,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 17.280,-zł, dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej przez gminną drogę wewnętrzną ozn. ewid. dz. nr 415/13.

II. Działka położona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska, zatwierdzonym uchwałą numer LXIII/491/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 czerwca 2023r., na terenie przeznaczonym pod usługi lub produkcję przemysłową lub składy i magazyny, oznaczonym symbolem 3.1 U-PP-PS. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu. 

Nieruchomość jest niezabudowana, nie ogrodzona, nieuzbrojona.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

III.Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:

1.Zabudowy nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem terenu, z zachowaniem terminów liczonych od dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży:

a) rozpoczęcie budowy w terminie do 12 miesięcy,

b) zakończenie budowy w terminie do 36 miesięcy,

pod rygorem zapłaty kar umownych.

Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast za zakończenie budowy - datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.

2.W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określony wyżej w pkt 1 termin nie ulega wydłużeniu.

3.W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw, z zastrzeżeniem ust.4.

4.Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 3 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Gminy i złożenia wniosku w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 30-dni od ustania przeszkód.

5.Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 10.000,-zł (dziesięćtysięcyzłotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.

IV.Gmina Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do pięciu lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.

V.Przetarg odbędzie się 7 marca 2024 r., siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, o godzinie 9.00.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 1.03.2024r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).  

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

18‑01‑2024 14:42:41
 1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej, na arkuszu mapy 3, zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00059121/9, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer:

 

 1. dz. nr 711/25 o pow.0,1112ha, {użytek RVI-0,0547ha, RV-0,0565ha}, cena 103.940,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.400,-zł
 2. dz. nr 711/24 o pow.0,0923ha, {użytek RVI-0,0858ha, RV-0,0065ha}, cena 90.780,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.100,-zł
 3. dz. nr 711/23 o pow.0,0937ha, {użytek RVI}, cena 92.250-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.250,-zł
 4. dz. nr 711/22 o pow.0,0952ha, {użytek RVI-0,0941ha, RV-0,0011ha}, cena 93.730,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.400,-zł
 5. dz. nr 711/21 o pow.0,0967 ha {użytek RV}, cena 95.210,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.550,-zł
 6. dz. nr 711/20 o pow.0,0981 ha {użytek RV}, cena 90.530,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.100,-zł
 7. dz. nr 711/26 o pow.0,1013 ha, {użytek RVI}, cena 93.480,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.350,-zł

 

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Topolowej Etap I, zatwierdzonym uchwałą nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 września 2019 r., ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz.6140 działki nr 711/25, 711/24, 711/23, 711/22, 711/21 i 711/20 położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem  9MN zaś działka nr 711/26 położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem 10MN.

 

Poszczególne działki mają kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu, są niezagospodarowane, porośnięte trawą oraz drzewami. Teren poszczególnych działek jest nieogrodzony i nieuzbrojony. W nowo urządzonej drodze gminnej wbudowana została infrastruktura techniczna (sieć wod-kan) wraz z odgałęzieniami umożliwiającymi ich przyłączenie do sieci. Przy czym korzystanie z sieci kanalizacji będzie możliwe w perspektywie końca 2026 roku. Wykonane jest również oświetlenie uliczne.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, poza jednym, że w dziale III KW nr GL1R/00059121/9 „prawa, roszczenia i ograniczenia” istnieje wpis o odpłatnej służebności gruntowej na czas nieoznaczony polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 705/1, objętej niniejszą księgą wieczystą, pasem o szerokości 4m i długości 55m, biegnącym wzdłuż granicy tej działki z działką 705/2, zaznaczonym na wypisie i wyrysie z dnia 24 maja 2017 r., na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 708/3, objętej księgą wieczystą nr GL1R/00058171/7.Przeniesiono z księgi wieczystej o numerze GL1R/00058172/4.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.12.2023 r. Przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 1. Przetarg odbędzie się 28 lutego 2024 r., siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, odpowiednio:
 1. Działka nr 711/25 o godzinie 9.00
 2. Działka nr 711/24 o godzinie 9.45
 3. Działka nr 711/23 o godzinie 10.30
 4. Działka nr 711/22 o godzinie 11.15
 5. Działka nr 711/21 o godzinie 12.00
 6. Działka nr 711/20 o godzinie 12.45
 7. Działka nr 711/26 o godzinie 13.30

 

 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 22.02.2024r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG, zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana.

                 Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel. 0 32 419 14 54  i tel. 730 500 627.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

03‑11‑2023 11:28:21

 

 1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej, na arkuszu mapy 3, zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00059121/9, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer:

 

 1. dz. nr 711/25 o pow.0,1112ha, {użytek RVI-0,0547ha, RV-0,0565ha}, cena 103.940,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.400,-zł
 2. dz. nr 711/24 o pow.0,0923ha, {użytek RVI-0,0858ha, RV-0,0065ha}, cena 90.780,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.100,-zł
 3. dz. nr 711/23 o pow.0,0937ha, {użytek RVI}, cena 92.250-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.250,-zł
 4. dz. nr 711/22 o pow.0,0952ha, {użytek RVI-0,0941ha, RV-0,0011ha}, cena 93.730,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.400,-zł
 5. dz. nr 711/21 o pow.0,0967 ha {użytek RV}, cena 95.210,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.550,-zł
 6. dz. nr 711/20 o pow.0,0981 ha {użytek RV}, cena 90.530,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.100,-zł
 7. dz. nr 711/26 o pow.0,1013 ha, {użytek RVI}, cena 93.480,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.350,-zł

 

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Topolowej Etap I, zatwierdzonym uchwałą nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 września 2019 r., ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz.6140 działki nr 711/25, 711/24, 711/23, 711/22, 711/21 i 711/20 położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem  9MN zaś działka nr 711/26 położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem 10MN.   Poszczególne działki mają kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu, są niezagospodarowane, porośnięte trawą oraz drzewami. Teren poszczególnych działek jest nieogrodzony i nieuzbrojony. W nowo urządzonej drodze gminnej wbudowana została infrastruktura techniczna (sieć wod-kan) wraz z odgałęzieniami umożliwiającymi ich przyłączenie do sieci. Przy czym korzystanie z sieci kanalizacji będzie możliwe w perspektywie końca 2026 roku. Wykonane jest również oświetlenie uliczne. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, poza jednym, że w dziale III KW nr GL1R/00059121/9 „prawa, roszczenia i ograniczenia” istnieje wpis o odpłatnej służebności gruntowej na czas nieoznaczony polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 705/1, objętej niniejszą księgą wieczystą, pasem o szerokości 4m i długości 55m, biegnącym wzdłuż granicy tej działki z działką 705/2, zaznaczonym na wypisie i wyrysie z dnia 24 maja 2017 r., na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 708/3, objętej księgą wieczystą nr GL1R/00058171/7.Przeniesiono z księgi wieczystej o numerze GL1R/00058172/4.

 

 1. Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2023 r., siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, odpowiednio:
 1. Działka nr 711/25 o godzinie 9.00
 2. Działka nr 711/24 o godzinie 9.45
 3. Działka nr 711/23 o godzinie 10.30
 4. Działka nr 711/22 o godzinie 11.15
 5. Działka nr 711/21 o godzinie 12.00
 6. Działka nr 711/20 o godzinie 12.45
 7. Działka nr 711/26 o godzinie 13.30

 

 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 6.12.2023r. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG, zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana. Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska: ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg. Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel. 0 32 419 14 54  i tel. 730 500 627.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

20‑10‑2023 09:54:01

 

 

 1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Rudach, na karcie mapy 2, zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00043523/2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer:
 1. dz. nr 164/15 o pow.0,0927ha, {użytek RVI-0,0245ha, ŁV-0,0682ha}, za cenę wywoławczą 125.145,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.515,-zł,
 2. dz. nr 164/16 o pow.0,1053ha, {użytek ŁV}, za cenę wywoławczą 142.155,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 14.216,-zł,

 

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/279/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 11 maja 2017 r., ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz.3139 działki nr 164/15 i 164/16 położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem B 57MN.  Poszczególne działki mają kształt zbliżony do rombu o płaskim ukształtowaniu terenu, są niezagospodarowane, porośnięte trawą oraz drzewami. Teren poszczególnych działek jest nieogrodzony i nieuzbrojony. W nowo urządzonej drodze gminnej wbudowana została infrastruktura techniczna (sieć wod-kan) wraz z odgałęzieniami umożliwiającymi ich przyłączenie do sieci. Przy czym korzystanie z sieci kanalizacji będzie możliwe po wybudowaniu na terenie Rud systemu kanalizacyjnego, który umożliwi odbiór ścieków z tego rejonu. Planowany termin jego powstania to 2029 rok. Do tego czasu każda nieruchomość będzie musiała mieć indywidulany zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 4.04.2023 r., drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 4.08.2023 r. Przetargi te zakończyły się wynikami negatywnymi.
 2. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:
 3. Zabudowy, zgodnie z przeznaczeniem terenu, w terminie 60 miesięcy od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie budowy nastąpi w terminie 24 miesięcy od podpisania tejże umowy, pod rygorem zapłaty kar umownych.
 4. W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określony wyżej w pkt 1 termin nie ulega wydłużeniu.
 5. Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast zakończenie datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.
 6. W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw, z zastrzeżeniem ust.5.
 7. Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 4 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Gminy i złożenia wniosku w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 30-dni od ustania przeszkód.
 8. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 10.000,-zł (dziesięćtysięcyzłotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.
 9. W przypadku nabycia dwóch sąsiadujących ze sobą działek z jednoczesnym wpisem do jednej księgi wieczystej, zobowiązania nowonabywcy i ustalenia wynikające z pkt. od 1 do 6, wykonane do jednej z nabytych działek uważa się za spełnione.
 1. Gmina Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do pięciu lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.
 2. Przetarg odbędzie się 5 grudnia 2023 r., siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, odpowiednio:
 1. Działka nr 164/15 o godzinie 9.00
 2. Działka nr 164/16 o godzinie 9.45
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 29.11.2023r. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG, zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana. Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska: ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg. Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel. 0 32 419 14 54  i tel. 730 500 627.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

08‑09‑2023 09:46:16
 1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, będącej lokalem mieszkalnym 17/2 w budynku przy ul. Leśnej w Jankowicach, położonym na działce nr 192/1 o pow.0,1094ha, a.m1, KW GL1R/00036869/7. Działka 192/1 a.m1 w Jankowicach położona jest na terenach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową ozn. symb. C 20MN. Lokal mieszkalny 17/2 położony jest na parterze, składa się z jednego pokoju, pomieszczenia gospodarczego, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 24,20 m² z przynależnym pomieszczeniem o pow.8,85m².  Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 843/10000. Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1R/00036869/7 wolne są od obciążeń i zobowiązań.
 2. Cena wywoławcza 28.630,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 2.900,-zł.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedstawienie komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu.
 4. Przetarg odbędzie się 17 października 2023 r., o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej,  przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 11.10.2023r. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana.Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska: ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg. Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14, tel.032 4191454 i tel. 730 500 627.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

21‑08‑2023 08:49:49
 1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej, na arkuszu mapy 3, zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00059121/9, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer:

 

 1. dz. nr 711/25 o pow.0,1112ha, {użytek RVI-0,0547ha, RV-0,0565ha}, cena 103.940,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.400,-zł
 2. dz. nr 711/24 o pow.0,0923ha, {użytek RVI-0,0858ha, RV-0,0065ha}, cena 90.780,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.100,-zł
 3. dz. nr 711/23 o pow.0,0937ha, {użytek RVI}, cena 92.250-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.250,-zł
 4. dz. nr 711/22 o pow.0,0952ha, {użytek RVI-0,0941ha, RV-0,0011ha}, cena 93.730,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.400,-zł
 5. dz. nr 711/21 o pow.0,0967 ha {użytek RV}, cena 95.210,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.550,-zł
 6. dz. nr 711/20 o pow.0,0981 ha {użytek RV}, cena 90.530,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.100,-zł
 7. dz. nr 711/26 o pow.0,1013 ha, {użytek RVI}, cena 93.480,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.350,-zł

 

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Topolowej Etap I, zatwierdzonym uchwałą nr X/95/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 września 2019 r., ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz.6140 działki nr 711/25, 711/24, 711/23, 711/22, 711/21 i 711/20 położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem  9MN zaś działka nr 711/26 położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem 10MN.

 

Poszczególne działki mają kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu, są niezagospodarowane, porośnięte trawą oraz drzewami. Teren poszczególnych działek jest nieogrodzony i nieuzbrojony. W nowo urządzonej drodze gminnej wbudowana została infrastruktura techniczna (sieć wod-kan) wraz z odgałęzieniami umożliwiającymi ich przyłączenie do sieci. Przy czym korzystanie z sieci kanalizacji będzie możliwe w perspektywie końca 2026 roku. Wykonane jest również oświetlenie uliczne.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań, poza jednym, że w dziale III KW nr GL1R/00059121/9 „prawa, roszczenia i ograniczenia” istnieje wpis o odpłatnej służebności gruntowej na czas nieoznaczony polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 705/1, objętej niniejszą księgą wieczystą, pasem o szerokości 4m i długości 55m, biegnącym wzdłuż granicy tej działki z działką 705/2, zaznaczonym na wypisie i wyrysie z dnia 24 maja 2017 r., na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 708/3, objętej księgą wieczystą nr GL1R/00058171/7.Przeniesiono z księgi wieczystej o numerze GL1R/00058172/4.

 1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:
 1. Zabudowy nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem terenu, z zachowaniem terminów liczonych od dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży:
 1. rozpoczęcie budowy w terminie do 36 miesięcy,
 2. zakończenie budowy w terminie do 72 miesięcy,

pod rygorem zapłaty kar umownych.

Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast za zakończenie budowy - datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.

 1. W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określony wyżej w pkt 1 termin nie ulega wydłużeniu.
 2. W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw, z zastrzeżeniem ust.4.
 3. Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 3 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Gminy i złożenia wniosku w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 30-dni od ustania przeszkód.
 4. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 10.000,-zł (dziesięćtysięcyzłotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.
 5. W przypadku nabycia dwóch sąsiadujących ze sobą działek z jednoczesnym wpisem do jednej księgi wieczystej, zobowiązania nowonabywcy i ustalenia wynikające z pkt. od 1 do 5, wykonane do jednej z nabytych działek uważa się za spełnione.
 1. Gmina Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do pięciu lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.
 2. Przetarg odbędzie się 29 września 2023 r., siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, odpowiednio:
 1. Działka nr 711/25 o godzinie 8.45
 2. Działka nr 711/24 o godzinie 9.30
 3. Działka nr 711/23 o godzinie 10.15
 4. Działka nr 711/22 o godzinie 11.00
 5. Działka nr 711/21 o godzinie 11.45
 6. Działka nr 711/20 o godzinie 12.30
 7. Działka nr 711/26 o godzinie 13.15

 

 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 25.09.2023r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG, zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel. 0 32 419 14 54  i tel. 730 500 627.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 40 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 12:32:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 12:32:43
Data ostatniej aktualizacji:
15‑05‑2024 12:27:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie